Halloween party ideas 2015


BẢNG THAM CHIẾU QUY ĐỔI MỘT SỐ CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ
TƯƠNG ĐƯƠNG CẤP ĐỘ B1, B2 KHUNG CHÂU ÂU
(để xét trình độ ngoại ngữ khi dự tuyển và khi tốt nghiệp)

(Kèm theo Thông tư số: 05 /2012/TT- BGDĐT ngày 15 tháng 2 năm 2012
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
_______

Tiếng Anh
Cấp độ (CEFR)
IELTS
TOEFL
TOEIC
Cambridge Exam
BEC
BULATS
B1
4.5
450 PBT 133 CBT 45 iBT
450
Preliminary PET
Business Preliminary
40
B2
5.5
500 BPT 173 CBT 61 iBT
600
First FCE
Busines Vantage
60
(Các điểm số nêu trên là điểm tối thiểu cần đạt được)

Một số tiếng khác
Cấp độ (CEFR)
tiếng Nga
tiếng Pháp
tiếng Đức
tiếng Trung
tiếng Nhật
B1
TRKI 1
DELF B1
TCF niveau 3
B1
ZD
HSK cấp độ 3
JLPT N4
B2
TRKI 2
DELF B2
TCF niveau 4
B2
TestDaF level 4
HSK cấp độ 4
JLPT N3

Ghi chú: Đối với một số chứng chỉ quốc tế không thông dụng khác, cơ sở đào tạo cần gửi đến Bộ Giáo dục và Đào tạo cho ý kiến về việc quy đổi tương đương.


Văn phòng Liên chi hội

Đăng nhận xét

Comment Policy
We’re eager to see your comment. However, Please Keep in mind that all comments are moderated manually by our human reviewers according to our comment policy, and all the links are nofollow. Using Keywords in the name field area is forbidden. Let’s enjoy a personal and evocative conversation.

Được tạo bởi Blogger.