Halloween party ideas 2015

                       HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM
       TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
      BCH LCHSV BM. CÔNG NGHỆ SINH HỌC
                                            ***                                       Thủ Đức, ngày 15 tháng 10 năm 2015
                                  Số: 02-CV/LCH
    “V/v xây dựng các tiểu ban phục vụ Công tác Hội
      và phong trào sinh viên năm học 2015 – 2016”

          Kính gửi: - Ban chấp hành các chi hội;
                            - Ban chủ nhiệm/Ban điều hành các CLB – Đội – Nhóm.
Căn cứ Kế hoạch 10-KH/LCH về việc xây dựng các tiểu ban phục vụ Công tác Hộivà phong trào sinh viên năm học 2015 – 2016;
Nay Ban chấp hành Liên chi hội Sinh viên Bộ môn Công nghệ Sinh học đề nghị Ban chấp hành các chi hộivà Ban chủ nhiệm/Ban điều hành các CLB – Đội – Nhóm triển khai thực hiện kê hoạch xây dựng các tiểu ban phục vụ Công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2015 – 2016; nhằm cơ cấu lại nhiệm vụ của từng thành viên Ban chấp hành Liên chi hội, Ban chấp hành các chi hội, Ban chủ nhiệm/Ban điều hành các CLB – Đội – Nhóm trong việc thực hiện những nhiệm vụ trọng tâmcủa Liên chi hội Sinh viên Bộ môn Công nghệ Sinh học trong năm học 2015 – 2016.
Ban chấp hành Liên chi hội Sinh viên Bộ môn Công nghệ Sinh học đề nghị các Ban chấp hành các chi hội và Ban chủ nhiệm/Ban điều hành các CLB – Đội – Nhóm nghiêm túc triển khai và đảm bảo thực hiện đúng theo nội dung kế hoạch.
                                                                                            TM. BAN CHẤP HÀNH
                                                                                            LIÊN CHI HỘI TRƯỞNG                                                                                                    Ngô Công Hậu
Đăng nhận xét

Comment Policy
We’re eager to see your comment. However, Please Keep in mind that all comments are moderated manually by our human reviewers according to our comment policy, and all the links are nofollow. Using Keywords in the name field area is forbidden. Let’s enjoy a personal and evocative conversation.

Được tạo bởi Blogger.