Halloween party ideas 2015

                 HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM
                 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                             
     BAN CHẤP HÀNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC
NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
                                       ***                               TP. Hồ Chí Minh, ngày   tháng    năm 2015
                            Số: …/HD-HSV

HƯỚNG DẪN
Triển khai thực hiện Phong trào “Sinh viên 5 tốt”
_______

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2013 - 2018, Hướng dẫn số 133 HD/TWHSV ngày 21 tháng 7 năm 2014 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và Hướng dẫn số 04/HD-HSV ngày 26 tháng 09 năm 2014 của Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai thực hiện phong trào “Sinh viên  5 tốt”, Ban chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM hướng dẫn triển khai thự hiện phong trào “Sinh viên 5 tốt” với các nội dung cụ thể sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích:
- Tạo sự chuyển biến tích cực trong sinh viên về các mặt đạo đức, học tập, thể lực, tình nguyện, hội nhập đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
- Tạo điều kiện, môi trường, động lực cho sinh viên tự giáo dục, tự rèn luyện, tự trau dồi lý tưởng, trang bị những hành trang cơ bản để lập thân, lập nghiệp; khắc phục những hạn chế, yếu kém của sinh viên.
- Thông qua phong trào xây dựng các điển hình tiên tiến trong sinh viên một cách rộng rãi, cụ thể, sát thực với tình hình mới; phát hiện, tuyên dương và nhân rộng các điển hình sinh viên, tập thể sinh viên tiêu biểu tham gia quá trình hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao.
- Xây dựng phong trào chuyển tiếp lên một giai đoạn phát triển cao hơn, trở thành phong trào tự giác trong sinh viên.
2. Yêu cầu:
- 100% Liên chi hội trực thuộc Hội Sinh viên trường triển khai tổ chức hiệu quả phong trào “Sinh viên 5 tốt”.
- Phong trào “Sinh viên 5 tốt phải được triển khai rộng rãi trong đoàn viên, hội viên, sinh viên tại tất cả các cơ sở Đoàn - Hội, trở thành phong trào chủ đạo, đi vào chiều sâu tại cơ sở, hướng đến yếu tố tự rèn luyện của sinh viên, sự phát triển của tập thể sinh viên và trở thành một danh hiệu cao quý mà mỗi sinh viên đều mong muốn phấn đấu đạt được.
- Các cơ sở Hội chủ động tham mưu, đề xuất với Ban Chủ nhiệm Khoa/Bộ môn, Ban Thường vụ Đoàn Khoa/Bộ môn triển khai phong trào sâu, rộng; chủ động cụ thể hóa tiêu chuẩn “Sinh viên 5 tốt” trên cơ sở hướng dẫn của Hội Sinh viên Trường sao chophù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị.
- Chú trọng công tác hỗ trợ của Hội Sinh viên đối với hội viên, sinh viên để phấn đấu đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”. Có giải pháp đôn đốc, kiểm tra, hỗ trợ từ Hội sinh viên các cấp để hội viên, sinh viên thực hiện tốt các tiêu chí của phong trào “Sinh viên 5 tốt”.
- Các hoạt động bình chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” được thực hiện định kỳ, công khai, dân chủ từ chi hội, cấp Liên chi hội đến cấp trường.

II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP:
1. Công tác triển khai, tuyên truyền, giới thiệu phong trào đến hội viên, sinh viên:
- Căn cứ vào hướng dẫn và quy định của Hội Sinh viên Trường về việc thực hiện phong trào Sinh viên 5 tốt, các cơ sở Hội ban hành hướng dẫn, quy định tiêu chí thực hiện phong trào phù hợp với tình hình, đặc thù của đơn vị.
- Xây dựng chuyên mục “Sinh viên 5 tốt” trên các bản tin nội bộ, trang tin điện tử của đơn vị; tuyên truyền, giới thiệu về phong trào và các gương sinh viên 5 tốt điển hình của đơn vị.
- Các Liên chi hội có hình thức giới thiệu về phong trào. Thực hiện đa dạng các phương thức tuyên truyền trực quan về phong trào Sinh viên 5 tốt trên bản tin, tranh, ảnh, đoạn phim tại cơ sở. Chú ‎ý giới thiệu các tiêu chí phấn đấu để đạt danh hiệu giúp sinh viên xác định hướng phấn đấu cụ thể, phù hợp.
- Đầu tư các giải pháp giới thiệu tuyên truyền, kết nối vớicác cơ quan hữu quan, doanh nghiệp phát huy gương điển hình. Liên chi hội tham mưu, đề xuất với Ban chủ nhiệm tổ chức hoạt động kết nối, giới thiệu sinh viên 5 tốt với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
- Tuyên truyền lồng ghép thông qua các hoạt động tình nguyện, các hội thi, hội diễn văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao do Đoàn, Liên chi hội Khoa/Bộ môn tổ chức.
- Tổ chức sinh hoạt chi hội với chủ đề “Phong trào Sinh viên 5 tốt”; giới thiệu về phong trào đến sinh viên trong tuần sinh hoạt công dân đầu khóa, đầu năm học. Tổ chức các diễn đàn tuyên truyền, trao đổi, thảo luận, góp ý về giải pháp triển khai hiệu quả phong trào Sinh viên 5 tốt.
- Tập trung tuyên truyền tới nhóm sinh viên chưa biết, chưa tham gia hoặc tham gia không tích cực phong trào Sinh viên 5 tốt để sinh viên thấy được những lợi ích của sự phấn đấu, rèn luyện đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt. Đồng thời, phát huy những sinh viên 5 tốt để tuyên truyền, vận động, khuyến khích các sinh viên tham gia phong trào.
- Phương thức truyền thông về phong trào Sinh viên 5 tốt cần đảm bảo tính sáng tạo, trẻ trung, thường xuyên cập nhật, đổi mới để phù hợp với sinh viên.
- Các cơ sở Hội xây dựng hướng dẫn lộ trình phấn đấu cho sinh viên đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt trong suốt năm học, đồng thời đề ra chỉ tiêu số lượng sinh viên đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt hằng năm.

2. Các hoạt động tạo môi trường để sinh viên tham gia phong trào:
2.1. Nhóm giải pháp tạo môi trường cho sinh viên rèn luyện đạo đức tốt:
- Phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức các đợt học tập, tuyên truyền Nghị quyết của Đảng, của Đoàn, của Hội Sinh viên, hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tưởng Hồ Chí Minh trong hội viên, sinh viên; tiếp tục phát huy hình thức thi, tìm hiểu trực tuyến theo hướng sử dụng nguồn tài liệu, kết quả thi cấp thành đưa vào kết quả cấp trường, vào các môn học lý luận chính trị.
- Kiên trì triển khai việc thực hành các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức, lối sống của hội viên, sinh viên để học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Tổ chức các hoạt động giáo dục lịch sử, tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc cho sinh viên; tuyên truyền, giáo dục kiến thức quốc phòng, an ninh, chủ quyền biên giới lãnh thổ, biển đảo và các hoạt động, công trình cụ thể phát huy chuyên môn của sinh viên hướng về biển đảo, biên giới Tổ quốc; vận động hội viên, sinh viên tham gia đóng góp quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”; kết nghĩa với đơn vị lực lượng vũ trang.
- Tập trung tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống cho sinh viên, thực hiện tốt công tác chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, ba má phong trào sinh viên học sinh; tham gia tích cực đợt hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước.
- Tiếp tục phát động thực hiện “10 thói quen tốt trong sinh viên”, phát huy tính gương mẫu, tiên phong thực hiện của đội ngũ cán bộ Hội và sinh viên tiêu biểu.
- Tăng cường tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ có định hướng thẩm mỹ, chuẩn mực văn hóa trong giai đoạn hiện nay cho sinh viên; tận dụng tốt các kênh thông tin truyền thông để tuyên truyền, định hướng giá trị sống đẹp cho sinh viên; tổ chức các hoạt động giáo dục sinh viên thông qua các tấm gương sinh viên tiêu biểu, các gương sống đẹp trong đời sống học tập, rèn luyện và sinh hoạt hàng ngày của sinh viên tại đơn vị.
- Tổ chức tuyên truyền pháp luật cho hội viên, sinh viên đặc biệt là Hiến pháp, Luật Giáo dục, Luật Giao thông đường bộ; có các giải pháp thực hiện hiệu quả cuộc vận động Sinh viên với văn hóa giao thông”.
- Kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng sinh viên, đặc biệt diễn biến tư tưởng sinh viên trên mạng; tổ chức các diễn đàn để sinh viên trao đổi, bày tỏ nguyện vọng, nhu cầu chính đáng.
- Liên chi hội phối hợp tổ chức chương trình gặp gỡ đối thoại giữa sinh viên với lãnh đạo Khoa/Bộ môn, Thường vụ Đoàn Khoa/Bộ môn; Thường trực các Liên chi hội tăng cường tổ chức gặp gỡ, trao đổi với sinh viên, cán bộ Hội.
2.2. Nhóm giải giáp tạo môi trường cho sinh viên học tập tốt:
- Tổ chức các hoạt động tạo môi trường học tập, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ cho sinh viên; có giải pháp tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận nguồn học liệu trong và ngoài nước; phối hợp với các bộ phận liên quan xây dựng cổng thông tin sinh viên để hỗ trợ sinh viên trong việc quảng bá, giới thiệu kết quả nghiên cứu khoa học, sản phẩm sáng tạo đến với các doanh nghiệp; tập hợp các nguồn hỗ trợ và tiếp nhận các thông tin đề nghị hỗ trợ học tập, nghiên cứu khoa học của sinh viên.
- Thông tin và tạo điều kiện cho sinh viên tham gia các cuộc thi học thuật các cấp; các cuộc thi sáng tạo, giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka do cấp thành tổ chức.
- Tổ chức các diễn đàn trao đổi, hướng dẫn phương pháp học, nghiên cứu hiệu quả, hiện đại.
- Tổ chức các hoạt động giáo dục thái độ, động cơ học tập đúng đắn, tinh thần cầu tiến trong học tập cho sinh viên, khắc phục tình trạng thiếu nỗ lực phấn đấu vươn lên trong học tập; phối hợp hợp phòng chống các tiêu cực, gian lận trong học tập, thi và kiểm tra; phát động sinh viên đăng ký thực hiện “Học nghiêm túc - thi chất lượng”.
- Duy trì và phát triển các câu lạc bộ, đội nhóm, các cuộc thi học thuật; nâng số lượng sinh viên tham gia các câu lạc bộ, đội nhóm học thuật ở từng đơn vị; phối hợp với Đoàn thanh niên phát huy vai trò tư vấn, hướng dẫn của giảng viên trẻ đối với hoạt động của các câu lạc bộ, đội, nhóm học thuật. Mỗi khoa có ít nhất 01 Câu lạc bộ học thuật, tổ chức các cuộc thi học thuật với hình thức sinh động, giúp sinh viên củng cố kiến thức, mở rộng, vận dụng chuyên môn giải quyết các vấn đề thực tế. Khuyến khích các cuộc thi học thuật liên ngành, liên trường.
- Tăng cường tìm kiếm việc làm thêm, chỗ trọ, chỗ thực tập và các hình thức học bổng cho sinh viên, tập trung tìm kiếm các nguồn học bổng học tập dài hạn, học bổng du học.
- Tiếp tục triển khai phong trào “Sáng tạo trẻ” trong sinh viên; phối hợp tổ chức hội nghị nghiên cứu khoa học, hội thi ý tưởng sáng tạo ở các cấp; duy trì và thực hiện các góc sáng tạo, bản tin sáng tạo tại đơn vị.
- Vận động hội viên, sinh viên tham gia chương trình xung kích làm chủ khoa học công nghệ; liên kết các đơn vị để phát triển, ứng dụng các ý tưởng, công trình nghiên cứu của sinh viên trên thực tiễn; đẩy mạnh các hoạt động ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ, đặc biệt là góp phần xây dựng nông thôn mới.
- Phối hợp với các khoa tổ chức các kỳ thực tập, kiến tập, tham quan nhà máy, các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp kỹ thuật cao, các công trình trọng điểm của thành phố; tổ chức các ngày hội giới thiệu việc làm.
- Kịp thời nắm bắt và tham mưu, đề xuất và trao đổi các vấn đề liên quan đến sinh viên: điều kiện, cơ sở vật chất học tập, điều chỉnh mức học phí.
- Tập trung giải pháp giúp đỡ nhóm sinh viên học lực trung bình, yếu. Xây dựng văn hóa đọc trong sinh viên, khuyến khích sinh viên thường xuyên cập nhật kiến thức mới từ thư viện, thư viện điện tử. Phối hợp với các phòng, ban nhà trường tạo điều kiện cho sinh viên có điều kiện tiếp cận nguồn học liệu qua thư viện điện tử.
- Biểu dương, tôn vinh sinh viên đạt kết quả cao trong các kỳ thi Olympic, nghiên cứu khoa học, trong các cuộc thi học thuật của trường, khu vực, toàn quốc và quốc tế.

2.3. Nhóm giải pháp tạo môi trường cho sinh viên rèn luyện thể lực tốt:
- Khuyến khích mỗi sinh viên biết và tham gia thường xuyên 1 môn thể thao; hỗ trợ, định hướng kịp thời cho sinh viên trước những loại hình thể thao mới.
- Tổ chức các hoạt động thể thao phong trào nhằm thu hút sinh viên tham gia luyện tập, thi đấu: ngày hội sinh viên khỏe, đồng diễn thể dục, đi bộ đồng hành, chạy việt dã, ngày hội thể thao dân gian. Định kỳ tổ chức các giải thể thao các cấp.
- Vận động hội viên, sinh viên tham gia tích cực giải vô địch thể thao sinh viên toàn thành, giải việt dã toàn thành, giải thể thao sinh viên Việt Nam (VUG), các giải thể thao khác.
2.4. Nhóm giải pháp tạo môi trường cho sinh viên tình nguyện tốt:
- Tổ chức cho sinh viên tham gia hoạt động tình nguyện thường xuyên tại trường, lớp, ký túc xá thông qua các hoạt động ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh. Giới thiệu, khuyến khích sinh viên chọn và gắn với một địa chỉ tình nguyện cụ thể, lâu dài. Phấn đấu mỗi năm học mỗi sinh viên tham gia ít nhất 5 hoạt động tình nguyện.
- Chú trọng các đội hình tình nguyện tập trung theo chuyên môn, chuyên ngành tham gia hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội, vùng khó khăn, biên giới, biển đảo, địa bàn xây dựng nông thôn mới.
- Tổ chức cho sinh viên tham gia hiến máu tình nguyện; tập huấn cho sinh viên về kỹ năng tuyên truyền, vận động cộng đồng tham gia hiến máu tình nguyện. Phát triển các câu lạc bộ, đội nhóm tình nguyện hiến máu ở các cấp.
- Tổ chức chăm sóc bảo vệ môi trường học đường và nơi ở xanh - sạch - đẹp, tham gia xây dựng văn minh đô thị; đẩy mạnh hoạt động của các đội sinh viên tình nguyện tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thôn.
- Vận động, tổ chức các đội hình sinh viên tình nguyện tham gia hỗ trợ các sự kiện lớn của địa phương, đất nước; hỗ trợ, khắc phục hậu quả do thiên tai, tai nạn.
-Phối hợp tổ chức các hoạt động tình nguyện quốc tế; ứng dụng công nghệ thông tin trong kết nối hoạt động tình nguyện của sinh viên; tăng cường kết nối các đội nhóm sinh viên tình nguyện ngoài Đoàn - Hội.

2.5. Nhóm giải pháp tạo môi trường cho sinh viên hội nhập tốt:
- Tổ chức các hoạt động cung cấp thông tin chủ trương của Đảng, nhà nước về hội nhập cho sinh viên. Mời các diễn giả, các chuyên gia trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, các kỹ năng để hội nhập.
- Phát động sinh viên học tập, trang bị kiến thức, kỹ năng, ngoại ngữ. Khuyến khích sử dụng thành thạo tin học, ngoại ngữ và kỹ năng thực hành xã hội, chuẩn bị hành trang cho sinh viên tự tin hội nhập. Tổ chức các cuộc thi ngoại ngữ, tin học tạo động lực cho sinh viên phấn đấu. Có các giải pháp hỗ trợ sinh viên thực hiện chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với các trường đã công bố.
- Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức của sinh viên về vai trò của hội nhập quốc tế, về cộng đồng chung ASEAN; các kiến thức pháp luật, các thông lệ quốc tế; trang bị cho sinh viên các kĩ năng, bản lĩnh và tính chủ động trong hội nhập quốc tế.
- Tăng cường các hoạt động giao lưu với sinh viên quốc tế, sinh viên quốc tịch nước ngoài đang học tập tại trường thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao, các hoạt động sáng tạo, các hoạt động tình nguyện. Thông tin cho sinh viên tham gia các hoạt động giao lưu với sinh viên quốc tế do cấp Thành tổ chức.
- Đẩy mạnh khai thác những mặt tích cực của internet, mạng xã hội trong việc tạo sân chơi cho sinh viên với sinh viên khu vực và quốc tế; chia sẻ thông tin, giới thiệu về đất nước, thành phố, các chủ trương, thông tin chính thống về những vấn đề chính trị - xã hội với sinh viên quốc tế thông qua các công cụ giao lưu trực tuyến.

III. CÔNG TÁC BÌNH CHỌN, TUYÊN DƯƠNG SINH VIÊN 5 TỐT:
Trong quá trình triển khai các giải pháp tạo môi trường, chú ý hình thức ghi nhận quá trình tham gia các hoạt động của sinh viên, làm cơ sở để đánh giá kết quả thực hiện từng tiêu chí trong phong trào. Xây dựng các giải pháp thông kê và theo dõi các kết quả rèn luyện của sinh viên, kịp thời có giải pháp hỗ trợ nhóm sinh viên đạt 3, 4 tiêu chí tiếp tục phấn đấu rèn luyện đạt danh hiệu.

1. Phương pháp đánh giá, xét chọn:
1.1. Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường:
- Hội Sinh viên Trường ban hành hướng dẫn thực hiện phong trào “Sinh viên 5 tốt”, quy định tiêu chí công nhận Sinh viên 5 tốt cấp Trường.
- Thành lập Hội đồng xét chọn do đồng chí Chủ tịch Hội Sinh viên Trường làm Chủ tịch Hội đồng. Thành phần hội đồng gồm: Thường trực Hội Sinh viên Trường, đại diện Đảng ủy – Ban Giám hiệu, đại diện Phòng CTSV, đại diện phòng Đào tạo, đại diện Ban Thường vụ Đoàn Trường.
- Thời gian xét chọn: hoàn thành trước ngày 20/11 hằng năm.

1.2. Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Chi hội, Liên chi hội:
- Liên chi hội căn cứ hướng dẫn của Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM xây dựng tiêu chuẩn “Sinh viên 5 tốt” của đơn vị; hướng dẫn cho chi Hội xây dựng tiêu chí danh hiệu 5 tốt tại cơ sở. Tổ chức công nhận và tuyên dương danh hiệu “Sinh viên 5 tốt đối với các cá nhân hội viên, sinh viên, tập thể đăng ký, thực hiện và đạt các tiêu chuẩn mà đơn vị đặt ra.
- Việc xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” được tiến hành thông qua Hội đồng xét chọn các cấp. Thành phần Hội đồng xét chọn các cấp cụ thể như sau:
+ Cấp Chi hội: Ban Chấp hành Chi Hội, Bí thư Chi Đoàn, Lớp trưởng, Giáo viên chủ nhiệm (nếu có). Đối với các lớp không có Giáo viên chủ nhiệm, mời đại diện Liên chi Hội Sinh viên Khoa cùng dự.
+ Cấp Liên chi Hội: Liên chi Hội trưởng, các Liên chi Hội phó, Bí thư Đoàn Khoa/Bộ môn, đại diện cấp ủy, Ban Chủ nhiệm khoa.
- Thời gian xét chọn “Sinh viên 5 tốt” cấp Chi hội, Liên chi hội: hoàn thành trước ngày 10/11 hằng năm.
- Tổ chức tuyên dương, trao giấy chứng nhận Sinh viên 5 tốt cấp trường và Giấy khen của Hội Sinh viên trường gắn với các hoạt động vào dịp tháng 11 hàng năm.

2. Công tác khen thưởng và danh hiệu trao tặng:
- Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp chi Hội do Liên chi Hội công nhận, tặng giấy chứng nhận.
- Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp khoa, cấp trường do Ban Thư ký Hội Sinh viên trường công nhận, tặng Giấy Chứng nhận và Giấy khen.

IV. HOẠT ĐỘNG PHÁT HUY SINH VIÊN 5 TỐT:
- Đầu tư các giải pháp giới thiệu tuyên truyền, kết nối, giới thiệu “Sinh viên 5 tốt” với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động; Hội Sinh viên Thành phố, Trung tâm Hỗ trợ Học sinh, sinh viên tăng cường giới thiệu học bổng, việc làm, giới thiệu địa điểm thực tập, kiến tập; Trung tâm phát triển khoa học công nghệ trẻ giới thiệu tham gia các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học. 100% Hội Sinh viên cấp trường có hoạt động kết nối, giới thiệu.
- Tham mưu cấp ủy, Ban Giám hiệu có các chế độ ưu tiên về học phí, điều kiện học tập, nơi ở, sử dụng phòng thí nghiệm, thư viện đối với sinh viên 5 tốt.
- Các cấp bộ Hội xây dựng câu lạc bộ sinh viên 5 tốt, tổ chức sinh hoạt và hoạt động định kỳ nhằm chia sẻ kinh nghiệm học tập, rèn luyện, hỗ trợ sinh viên 5 tốt.
- Phát huy Sinh viên 5 tốt trong các hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm với sinh viên, xây dựng các điển hình sinh viên tiêu biểu có uy tín, sức thuyết phục cao trong sinh viên, cổ vũ, động viên sinh viên tham gia tốt phong trào, phấn đấu đạt danh hiệu sinh viên 5 tốt.
- Nâng tỷ lệ “Sinh viên 5 tốt” là cán bộ Hội các cấp và phát huy Sinh viên 5 tốt các cấp làm cán bộ Hội.

V. TỔ CHỨCTHỰC HIỆN:

1. Cấp cơ sở:
            1.1. Liên chi hội
- Trên cơ sở hướng dẫn của Hội Sinh viên Trường, xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp với tình hình hội viên, sinh viên và triển khai cho các chi Hội tổ chức thực hiện.
- Tùy vào điều kiện tại đơn vị, các Liên chi hội điều chỉnh tiêu chuẩn đánh giá cho phù hợp, để tiến hành phát động phong trào và tuyên dương gương “Sinh viên 5 tốt” cấp cơ sở.
            - Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kiến nghị với Ban Thư Ký Hội Sinh viên Trường tháo gỡ những khó khăn vướng mắc.
            - Có giải pháp ghi nhận sự nổ lực phấn đấu rèn luyện của sinh viên.
- Tham gia và tổ chức “Ngày hội Sinh viên 5 tốt” cấp trường.
- Thực hiện đề cử, giới thiệu các cá nhân, tập thể đủ tiêu chuẩn xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường.

Hồ sơ đề nghị xét chọn thực hiện theo quy định, gi về Hội Sinh viên Trường chậm nhất ngày 10/11 hng năm.
1.2. Chi Hội:
- Cụ thể hóa kế hoạch của Liên chi hội, triển khai đến toàn thể Hội viên, sinh viên.
            - Tổ chức cho Hội viên, sinh viên đăng ký thực hiện, có biện pháp theo dõi, kiểm tra quá trình thực hiện. Tổ chức bình chọn và giới thiệu những điển hình “Sinh viên 5 tốt” để Hội cấp trên tuyên dương.
            - Đề xuất khen thưởng đối với các cá nhân có thành tích xuất sắc.

3. Tiến độ thực hiện:
- Tháng 10 hằng năm: các Chi Hội, Liên Chi Hội họp, xét công nhận danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Chi Hội, Liên Chi Hội tổ chức tuyên dương và giới thiệu hồ sơ xét chọn cấp trường.
- Tháng 11 - 12 hằng năm:từ bình chọn của các Chi Hội (Chi Đoàn), Liên Chi Hội (Đoàn khoa), Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường họp, xét công nhận danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường. Tổ chức tuyên dương “Sinh viên 5 tốt”, giới thiệu gương “Sinh viên 5 tốt” của trường gửi về Hội Sinh viên thành phố.

Phong trào “Sinh viên 5 tốt” là chủ trương lớn của Hội Sinh viên Việt Nam trong nhiệm kỳ 2013 2018, của Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2015 - 2020, của Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM trong giai đoạn 2014 – 2016, Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường đề nghị Hội Sinh viên các cấp nhanh chóng tiếp thu, điều chỉnh, cụ thể hóa, triển khai, thực hiện.


TM. BCH HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nông Thị Mỹ Hạnh

Nơi nhận:
- Thường trực Ban Chấp hành Hội Sinh viên TP;
- Đảng Ủy - Ban giám hiệu;
- Thường trực các Liên chi hội (thực hiện);
- Lưu: VP.


Đăng nhận xét

Comment Policy
We’re eager to see your comment. However, Please Keep in mind that all comments are moderated manually by our human reviewers according to our comment policy, and all the links are nofollow. Using Keywords in the name field area is forbidden. Let’s enjoy a personal and evocative conversation.

Được tạo bởi Blogger.