Halloween party ideas 2015


HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM
 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BAN CHẤP HÀNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC
NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
***
Số:      /KH-HSV

TP. Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 2015

KẾ HOẠCHTổ chức thực hiện phong trào “Sinh viên 5 tốt”
 năm học 2015 – 2016
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
1. Mục đích
-       Nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội sinh viên Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2013 – 2018, ghị quyết Đại hội Đại biểu Hội sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần V, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội sinh viên Việt Nam trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh lần V, nhiệm kỳ 2014 – 2016.
-       Nhằm góp phần cùng nhà trường, gia đình, xã hội đào tạo sinh viên thành những công dân phát triển toàn diện, có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt, luôn năng động sáng tạo, thực hiện thành công mục tiêu đào tạo, giáo dục thế hệ sinh viên vừa hồng vừa chuyên.
-       Khen thưởng, động viên, khích lệ kịp thời những sinh viên có ý thức vươn lên trong học tập và rèn luyện. Xây dựng các điển hình tiên tiến trong sinh viên một cách rộng rãi, cụ thể, sát thực với tình hình mới.
2. Yêu cầu
-       Các Liên chi Hội, chi Hội phát động và triển khai rộng rãi phong trào “Sinh viên 5 tốt” với các tiêu chí: Đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, hội nhập tốt, tình nguyện tốt. Phát hiện được nhân tố tích cực để động viên, khen thưởng, nhân rộng điển hình và trở thành một danh hiệu cao quý mà mỗi sinh viên đều mong muốn và phấn đấu đạt được.
-       Các cơ sở Hội chủ động cụ thể hóa tiêu chuẩn “Sinh viên 5 tốt” trên cơ sở hướng dẫn của Hội sinh viên trường phù hợp với điều kiện thực tế của mình.
-       Triển khai rộng rãi đến toàn thể Hội viên, sinh viên
II. Đánh giá, xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”
1. Phương pháp đánh giá, xét chọn
-       Hội sinh viên trường căn cứ Hướng dẫn thực hiện phong trào “Sinh viên 5 tốt” của Ban Chấp hành Hội sinh viên Việt Nam TP.Hồ Chí Minh, ban hành kế hoạch, hướng dẫn, tiêu chí cấp trường; triển khai đến các cơ sở Hội để công nhận danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” đối với các Hội viên, sinh viên đăng kí, thực hiện và đạt các tiêu chuẩn mà Hội sinh viên trường đặt ra.
-       Trong đợt xét chọn này, chọn ra 60 gương cá nhân có thành tích tiêu biểu ở 5 tiêu chí  trở thành thành viên CLB Sinh viên 5 tốt.
-       Các Liên chi Hội, chi Hội triển khai tiêu chuẩn Sinh viên 5 tốt cấp trường về hội viên, sinh viên và dựa vào đó đề ra tiêu chuẩn “Sinh viên 5 tốt” cấp Liên chi hôi và chi hội.
-       Thành lập hội đồng xét chọn ‘Sinh viên 5 tốt” cấp trường gồm các thành phần chính:  Đại diện BTK Hội Sinh viên trường, Đại diện BTV Đoàn trường, Đại diện phòng CTSV, Phòng Đào tạo, Đảng uỷ - BGH nhà trường.  Thời gian xét chọn hạn chót ngày 20/11/2015.
-       Hội đồng xem xét bình chọn danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp trường và giới thiệu các sinh viên đủ tiêu chuẩn cấp thành phố, cấp Trung ương lên Hội sinh viên cấp thành phố xem xét, công nhận.
2. Công tác khen thưởng và danh hiệu trao tặng
-        Danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp chi hội do Liên Chi hội trưởng công nhận, tặng giấy chứng nhận. Khen thưởng hàng năm.
-       Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Khoa,, cấp trường do Ban thư ký Hội sinh viên trường công nhận, tặng giấy chứng nhận. Khen thưởng hàng năm.
-       Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp thành phố do Ban Thư ký Hội sinh viên Thành phố công nhận và khen thưởng. Khen thưởng hàng năm.
3. Công tác hỗ trợ và  phát huy sau tuyên dương “Sinh viên 5  tốt”
- Tham mưu cấp ủy, Ban Giám hiệu tạo không gian học tập, nâng cao trình độ, sử dụng phòng thí nghiệm, thư viện… đối với “Sinh viên 5 tốt”.
- Thực hiện các hoạt động kết nối sinh viên 5 tốt với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ trong việc tìm học bổng, giới thiệu việc làm; giới thiệu địa điểm thực tập, kiến tập, giới thiệu tham gia các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học vv.
- Các cấp bộ Hội xây dựng câu lạc bộ Sinh viên 5 tốt, tổ chức sinh hoạt và hoạt động định kỳ nhằm chia sẻ kinh nghiệm học tập, rèn luyện, hỗ trợ Sinh viên 5 tốt.
- Phát huy Sinh viên 5 tốt trong các hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm với sinh viên, xây dựng các điển hình sinh viên tiêu biểu có uy tín, sức thuyết phục cao trong sinh viên, cổ vũ, động viên sinh viên tham gia tốt phong trào, phấn đấu đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”.
III. Tổ chức thực hiện
1.      Cấp Liên chi Hội
-       Liên chi Hội cụ thể hóa kế hoạch của Hội Sinh viên trường, triển khai đến toàn thể Hội viên, sinh viên.
-       Tổ chức cho Hội viên, sinh viên đăng ký thực hiện, có biện pháp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc quá trình thực hiện. Tổ chức bình chọn và giới thiệu những điển hình “Sinh viên 5 tốt” để Hội Sinh viên trường tuyên dương.
-       Đề xuất khen thưởng đối với các cá nhân, tập thể đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”.
2.     Hội sinh viên trường
-       Phát động phong trào, ban hành bộ kế hoạch, tiêu chuẩn “Sinh viên 5 tốt” cấp trường.
-       Tổ chức đôn đốc, kiểm tra quá trình triển khai của các Liên chi Hội. Thành lập hội đồng xét chọn “Sinh viên 5 tốt” cấp trường. Tổ chức tuyên dương khen thưởng trước ngày 20/11 hàng năm.
-       Giới thiệu những cá nhân, tập thể tiêu biểu để xét chọn “Sinh viên 5 tốt” cấp thành và trung ương.

IV. Thành lập Ban tổ chức
-       Nông Thị Mỹ Hạnh – CT HSV trường
Trưởng ban
-       Phạm Văn Khanh – P.CT HSV trường
Phó ban
-       Nguyễn Vương Thủy Tiên – P.CT HSV trường
Phó ban
-       Lê Đức Hoàng Hạc – UV BTK HSV trường
Thành viên
-       Nguyễn Thị Hồng Phúc – UV BTK HSV trường
Thành viên
-       Trần Thị Xuân An – UV BCH HSV trường
Thành viên
-       Đoàn Tấn Phát – UV BCH HSV trường
Thành viên
-       Nguyễn Thị Xuân Mành – UV BCH HSV trường
-       Trần Quang Triệu – UV BCH HSV trường
-       Nguyễn Ngọc Thùy Linh – UV BCH HSV trường
-       Trương Thế Thịnh – UV BCH HSV trường
Thành viên
Thành viên
Thành viên
Thành viên
-       Nông Thị Mỹ Hạnh – CT HSV trường
Trưởng ban
V. Tiến độ thực hiện
-       13/19 – 16/10/2015: Dự thảo kế hoạch.
-       20/10 – 10/11/2015: Các Liên chi Hội tổ chức bình chọn sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” của năm học 2015 – 2016 để tuyên dương.
-       Từ 12/11 – 20/11/2015: Hạn chót nhận hồ sơ.
-       Từ 20/11 – 25/11/2015: Hội sinh viên trường họp xét công nhận danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường.
-       11/2015 : Tổ chức tuyên dương “ Sinh viên 5 tốt”.
Kế hoạch ban hành kèm theo bản phụ lục Tiêu chí “Sinh viên 5 tốt”.
Ý KIẾN BTV ĐOÀN TRƯỜNG
TM. BTK HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG

Ý KIẾN ĐẢNG ỦY – BAN GIÁM HIỆUĐăng nhận xét

Comment Policy
We’re eager to see your comment. However, Please Keep in mind that all comments are moderated manually by our human reviewers according to our comment policy, and all the links are nofollow. Using Keywords in the name field area is forbidden. Let’s enjoy a personal and evocative conversation.

Được tạo bởi Blogger.