Halloween party ideas 2015

                  HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM
  TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
  BCH LCHSV BM. CÔNG NGHỆ SINH HỌC
                                       ***                                            Thủ Đức, ngày 20 tháng 08 năm 2015
                             Số: 06/KH-LCH
KẾ HOẠCH
Triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt” năm học 2015 - 2016
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
1. Mục đích
-  Nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội sinh viên Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2013 – 2018, ghị quyết Đại hội Đại biểu Hội sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần V, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội sinh viên Việt Nam trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh lần V, nhiệm kỳ 2014 – 2016.
-  Hưởng ứng Cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, tạo sự chuyển biến tích cực trong sinh viên về các mặt đạo đức, học tập, thể lực, kỹ năng, hội nhập, đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế.
-  Nhằm góp phần cùng nhà trường, gia đình, xã hội đào tạo sinh viên thành những công dân phát triển toàn diện, có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt, luôn năng động sáng tạo, thực hiện thành công mục tiêu đào tạo, giáo dục thế hệ sinh viên vừa hồng vừa chuyên.
-  Khen thưởng, động viên, khích lệ kịp thời những sinh viên có ý thức vươn lên trong học tập và rèn luyện. Xây dựng các điển hình tiên tiến trong sinh viên một cách rộng rãi, cụ thể, sát thực với tình hình mới. Tạo động lực, môi trường, điều kiện cũng như hỗ trợ cho sinh viên vun đắp lý tưởng, rèn luyện đạo đức, tác phong; học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học; rèn luyện thể chất, thể thao; cũng như các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng và tích cực chủ động hội nhập quốc tế.
-  Góp phần đẩy lùi suy thoái về đạo đức, tệ nạn xã hội; khắc phục những hạn chế, yếu kém trong sinh viên.
2. Yêu cầu
-  Các chi hội phát động và triển khai rộng rãi phong trào “Sinh viên 5 tốt” với các tiêu chí: Đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, hội nhập tốt, tình nguyện tốt. Phát hiện được nhân tố tích cực để động viên, khen thưởng, nhân rộng điển hình và trở thành một danh hiệu cao quý mà mỗi sinh viên đều mong muốn và phấn đấu đạt được.
-  Liên chi hội có giải pháp đôn đốc, kiểm tra, hổ trợ để chi hội thực hiện tốt phong trào cũng như hội viên thực hiện tốt các tiêu chí.
-  Các hoạt động bình chọn “Sinh viên 5 tốt” được thực hiện định kỳ, công khai, dân chủ từ chi hội đến Liên chi hội.
-  Mỗi thành tích phải được chứng minh cụ thể. Riêng trình độ ngoại ngữ, chứng chỉ phải còn giá trị theo quy định.
-  Tổ chức tuyên dương “Sinh viên 5 tốt” kết hợp đại hội chi hội, Liên chi hội hoặc các chương trình văn nghệ nhưng vẫn đảm bảo tính trang trọng và tiết kiệm.
-  Kết nối và phát huy các gương “Sinh viên 5 tốt” sau tuyên dương.
II. ĐÁNH GIÁ, XÉT CHỌN DANH HIỆU “SINH VIÊN 5 TỐT”
1. Phương pháp đánh giá, xét chọn
-  Liên chi hội căn cứ Hướng dẫn thực hiện phong trào “Sinh viên 5 tốt” của Ban Chấp hành Hội sinh viên Việt Nam Trường Đại học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh, ban hành kế hoạch, hướng dẫn, tiêu chí cấp Liên chi hội; triển khai đến các chi hội để công nhận danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” đối với các hội viên, sinh viên đăng kí, thực hiện và đạt các tiêu chuẩn mà Liên chi hội đặt ra.
-  Các chi hội triển khai tiêu chuẩn Sinh viên 5 tốt” Liên chi hội, cấp trường về hội viên, sinh viên và dựa vào đó đề ra tiêu chuẩn “Sinh viên 5 tốt” cấp chi hội.
-  Thành lập hội đồng xét chọn ‘Sinh viên 5 tốt” cấp Liên chi hội gồm các thành phần chính:  Liên chi Hội trưởng, các Liên chi Hội phó, Bí thư Đoàn Khoa/Bộ môn, đại diện cấp ủy, Ban Chủ nhiệm khoa.  Thời gian xét chọn hạn chót ngày 10/11/2015.
-  Hội đồng xem xét bình chọn danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Liên chi hội và giới thiệu các sinh viên đủ tiêu chuẩn cấp trường lên Hội sinh viên cấp trường xem xét, công nhận.
2. Công tác khen thưởng và danh hiệu trao tặng
-  Danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp chi hội do Liên Chi hội trưởng công nhận, tặng giấy chứng nhận. Khen thưởng hàng năm.
-  Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Khoa/Bộ môn, cấp trường do Ban thư ký Hội sinh viên trường công nhận, tặng giấy chứng nhận. Khen thưởng hàng năm.
3. Công tác hỗ trợ và phát huy sau tuyên dương “Sinh viên 5 tốt”
- Thực hiện các hoạt động kết nối sinh viên 5 tốt với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ trong việc tìm học bổng, giới thiệu việc làm; giới thiệu địa điểm thực tập, kiến tập, giới thiệu tham gia các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học v.v.
- Vận động hội viên, sinh viên tham gia xây dựng Câu lạc bộ Sinh viên 5 tốt, tổ chức sinh hoạt và hoạt động định kỳ nhằm chia sẻ kinh nghiệm học tập, rèn luyện, hỗ trợ Sinh viên 5 tốt.
- Phát huy Sinh viên 5 tốt trong các hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm với sinh viên, xây dựng các điển hình sinh viên tiêu biểu có uy tín, sức thuyết phục cao trong sinh viên, cổ vũ, động viên sinh viên tham gia tốt phong trào, phấn đấu đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1.      Cấp chi hội
-  Chi hội cụ thể hóa kế hoạch của Liên chi hội, triển khai đến toàn thể hội viên, sinh viên.
-  Tổ chức cho hội viên, sinh viên đăng ký thực hiện, có biện pháp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc quá trình thực hiện. Tổ chức bình chọn và giới thiệu những điển hình “Sinh viên 5 tốt” để Liên chi hội tuyên dương.
-  Đề xuất khen thưởng đối với các cá nhân, tập thể đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”.
2.     Liên chi hội
-  Chi hội cụ thể hóa kế hoạch của Hội sinh viên trường, triển khai đến toàn thể hội viên, sinh viên..
-  Tổ chức đôn đốc, kiểm tra quá trình triển khai của các chi hội. Thành lập hội đồng xét chọn “Sinh viên 5 tốt” cấp Liên chi hội. Tổ chức tuyên dương khen thưởng trước ngày 15/11 hàng năm.
-  Giới thiệu những cá nhân, tập thể tiêu biểu để xét chọn “Sinh viên 5 tốt” cấp trường.
IV. THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC
- Đ/c Ngô Công Hậu                 Liên chi hội trưởng                  Trưởng ban
- Đ/c Đặng Thành Phu             Liên chi hội phó                       Phó ban
- Đ/c Nguyễn Thu Phương      Uỷ viên Ban chấp hành           Phó ban
- Đ/c Nguyễn Tây Y                 Uỷ viên Ban chấp hành           Thành viên
- Đ/c Danh Giỏi                        Uỷ viên Ban chấp hành           Thành viên
- Đ/c Quảng Thị Phước Tín     Uỷ viên Ban chấp hành           Thành viên
- Đ/c Nguyễn Hoàng Sơn        Uỷ viên Ban chấp hành           Thành viên
- Đ/c Nguyễn Thành Đạt         UVBCH chi hội DH14SHB     Thành viên
- Đ/c Phạm Duy Thanh            CHT chi hội DH15SM             Thành viên
V. Tiến độ thực hiện
-  15/1001/11/2015: Dự thảo kế hoạch.
-  01/1107/11/2015: Các chi hội, Liên chi hội tổ chức bình chọn sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” của năm học 2015 – 2016.
-  Từ 08/11 – 10/11/2015: Liên chi hội tổ chức bình chọn sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” của năm học 2015 – 2016 để tuyên dương.
-  Từ 10/11 đến 20/11: Đề cử hồ sơ “Sinh viên 5 tốt” cấp trường.
-  11/2015 : Tổ chức tuyên dương “Sinh viên 5 tốt” cấp chi hội, liên chi hội.
Kế hoạch ban hành kèm theo bản phụ lục Tiêu chí “Sinh viên 5 tốt”.
                                                                                            TM. BAN CHẤP HÀNH
                                                                                            LIÊN CHI HỘI TRƯỞNG


                                                                                                    Ngô Công Hậu

Đăng nhận xét

Comment Policy
We’re eager to see your comment. However, Please Keep in mind that all comments are moderated manually by our human reviewers according to our comment policy, and all the links are nofollow. Using Keywords in the name field area is forbidden. Let’s enjoy a personal and evocative conversation.

Được tạo bởi Blogger.