Halloween party ideas 2015

                  HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM
  TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
  BCH LCHSV BM. CÔNG NGHỆ SINH HỌC
                                       ***                                            Thủ Đức, ngày 15 tháng 10 năm 2015
                             Số: 10-KH/LCH
KẾ HOẠCH
Xây dựng các tiểu ban phục vụ Công tác Hội
và phong trào sinh viên năm học 2015 – 2016
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
1. Mục đích
- Hỗ trợ Liên chi hội hoàn thành xuất sắc những mục tiêu đã đề ra trong Chương trình Công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2015 – 2016.
- Cơ cấu lại nhiệm vụ của từng thành viên Ban chấp hành Liên chi hội, Ban chấp hành các chi hội, Ban chủ nhiệm/Ban điều hành các CLB – Đội – Nhóm trong việc thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm.
- Xây dựng hệ thống gắn kết chắc chẽ hơn nữa từ chi hội đến Liên chi hội trong các công tác chung như xây dựng Hội, triển khai phong trào sinh viên 5 tốt, truyền thông, hỗ trợ hội viên…
- Đảm bảo công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện một cách hiệu quả.
2. Yêu cầu
- Các đồng chí là Uỷ viên Ban chấp hành Liên chi hội chịu sự phân công đảm nhận Trưởng ban, Phó ban hoặc thành viên các ban chức năng.
- Ban chấp hành các chi hội, Ban chủ nhiệm/Ban điều hành các CLB – Đội – Nhóm triển khai nội dung kế hoạch và đảm bảo thực hiện đúng nội dung theo yêu cầu của Ban chấp hành Liên chi hội.
- Kế hoạch được thực hiện công khai, thiết thực, hiệu quả và có tính ứng dụng cao.
II. NỘI DUNG
1. Đối tượng
- Uỷ viên Ban chấp hành Liên chi hội;
- Uỷ viên Ban chấp hành các chi hội;
- Thành viên Ban chủ nhiệm/Ban điều hành các CLB – Đội – Nhóm;
- Hội viên, sinh viên Bộ môn Công nghệ Sinh học.
2. Thời gian thực hiện
Từ thời điểm thực hiện kế hoạch đến 31/10/2015.
3. Nội dung thực hiện
3.1. Cấp chi hội/CLB – Đội – Nhóm
- Đối với chi hội:
- Đối với CLB – Đội – Nhóm:
3.2. Cấp Liên chi hội
4. Tổ chức thực hiện
4.1. Cấp chi hội/CLB – Đội – Nhóm
- Các đồng chí là Chi hội trưởng/Chi hội phó, Chủ nhiệm/Phó chủ nhiệm, Đội trưởng/Đội phó chịu trách nhiệm triển khai và thực hiện kế hoạch này.
- Các đồng chí là Uỷ viên Ban chấp hành các chi hội/các CLB – Đội – Nhóm chịu sự phân công của Chi hội trưởng/Chi hội phó, Chủ nhiệm/Phó chủ nhiệm, Đội trưởng/Đội phó và thực hiện đúng nhiệm vụ được giao.
4.1. Cấp Liên chi hội
- Các đồng chí là Liên chi hội trưởng/Liên chi hội phó chịu trách nhiệm triển khai, thực hiện và kiểm tra, giám sát các đơn vị trực thuộc thực hiện kế hoạch này.
- Các đồng chí là Uỷ viên Ban chấp hành Liên chi hội chịu sự phân công của Liên chi hội trưởng/Liên chi hội phó và thực hiện đúng nhiệm vụ được giao.
III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
1. Thành lập Ban tổ chức
- Đ/c Ngô Công Hậu – Liên chi hội trưởng – Trưởng ban
- Đ/c Đặng Thành Phu – Liên chi hội phó – Phó ban
- Đ/c Nguyễn Thu Phương – Liên chi hội phó – Phó ban
- Đ/c Lê Thị Yến Nhi – Uỷ viên Ban chấp hành – Thành viên
- Đ/c Mai Đức Sỹ – Uỷ viên Ban chấp hành – Thành viên
- Đ/c Nguyễn Tây Y – Uỷ viên Ban chấp hành – Thành viên
- Đ/c Danh Giỏi – Uỷ viên Ban chấp hành – Thành viên
- Đ/c Quảng Thị Phước Tín – Uỷ viên Ban chấp hành – Thành viên
- Đ/c Nguyễn Hoàng Sơn – Uỷ viên Ban chấp hành – Thành viên
2. Thành lập các Ban trực thuộc Liên chi hội
2.1. Ban Tổ chức – Nhân sự
- Đ/c Nguyễn Tây Y – Uỷ viên Ban chấp hành – Trưởng ban
- Đ/c Trần Thị Phương Anh – Uỷ viên dự khuyết – Thành viên
- Đ/c Lê Thị Hồng Trang – Uỷ viên dự khuyết – Thành viên
2.2. Ban Sinh viên 5 tốt
- Đ/c Nguyễn Thành Đạt – Uỷ viên dự khuyết – Trưởng ban
- Đ/c Phạm Duy Thanh – Uỷ viên dự khuyết – Thành viên
2.3. Ban Văn thư
- Đ/c Nguyễn Thị Anh Thư – Uỷ viên dự khuyết – Trưởng ban
- Đ/c Trần Quang Nghĩa – Uỷ viên dự khuyết – Thành viên
2.4. Ban Truyền thông
- Đ/c Lê Thị Yến Nhi – Uỷ viên Ban chấp hành – Trưởng ban
- Đ/c Quảng Thị Phước Tín – Uỷ viên Ban chấp hành – Thành viên
- Đ/c Danh Giỏi – Uỷ viên Ban chấp hành – Thành viên
- Đ/c Phạm Minh Ý – Uỷ viên dự khuyết – Thành viên
2.5. Ban Tài chính – Hậu cần
- Đ/c Nguyễn Hoàng Sơn – Uỷ viên Ban chấp hành – Trưởng ban
- Đ/c Mai Đức Sỹ – Uỷ viên Ban chấp hành – Thành viên
- Đ/c Bùi Thị Ngọc Nhung – Uỷ viên dự khuyết – Thành viên
IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
- Từ 15/10 đến 20/10: hoàn thành nội dung kế hoạch.
- Từ 20/10 đến 23/10: hoàn thành kế hoạch hoạt động của các Ban.
- Từ 23/10 đến 31/10: triển khai đến các đơn vị trực thuộc.
- Ngày 31/10: đánh giá kết quả.
Nơi nhận:                                                                        TM. BAN CHẤP HÀNH
- Hội sinh viên trường;                                          LIÊN CHI HỘI TRƯỞNG
- Các chi hội;
- CLB – Đội – Nhóm;

- Lưu VP.                                                                                   Ngô Công Hậu

Đăng nhận xét

Comment Policy
We’re eager to see your comment. However, Please Keep in mind that all comments are moderated manually by our human reviewers according to our comment policy, and all the links are nofollow. Using Keywords in the name field area is forbidden. Let’s enjoy a personal and evocative conversation.

Được tạo bởi Blogger.