Halloween party ideas 2015

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM
 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BAN CHẤP HÀNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC
NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
***
Số:      /KH-HSV
TP. Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 2015

QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN XÉT CHỌN
DANH HIỆU “SINH VIÊN 5 TỐT” VÀ
“TẬP THỂ SINH VIÊN 5 TỐT” CẤP TRƯỜNG
Nhằm cụ thể hóa Hướng dẫn số …./HD-HSV ngày  tháng   năm 2015 của Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM về hướng dẫn thực hiện phong trào “Sinh viên 5 tốt” nhiệm kỳ 2014-2016, Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường ban hành Quy định về tiêu chuẩn xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường, cụ thể như sau:
I. Tiêu chuẩn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”
1. Đạo đức tốt: 
Bắt buộc đạt các tiêu chuẩn sau:
- Có lòng yêu nước, trung thành với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng.
- Không vi phạm pháp luật và các quy chế, nội quy của trường, lớp, quy định của địa phương cư trú và những nơi công cộng.
- Có thái độ cư xử đúng mực, thân thiện hòa nhã, sẵn sàng giúp đỡ những người xung quanh.
- Điểm rèn luyện đạt từ 85 điểm trở lên.
2. Học tập tốt:
2.1. Tiêu chuẩn bắt buộc:
- Có động cơ, thái độ học tập đúng đắn; không vi phạm quy chế trong thi cử, không nợ môn, học phần hoặc tín chỉ trong năm học.
- Điểm trung bình tích lũy hoặc điểm trung bình học kỳ gần nhất đạt từ 7.0/10 trở lên (không có môn nào bị điểm F ). Đối với sinh viên năm nhất thì điểm đầu vào trên 21 điểm trở lên (không có môn nào dưới 6 điểm ).
2.2. Tiêu chuẩn khác: Đạt ít nhất 01 trong những tiêu chuẩn sau:
- Tham gia đề tài nghiên cứu khoa học trong năm học (đã hoặc đang được xét từ cấp khoa/bộ môn trở lên).
- Có đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên tham gia giải thưởng sinh viên nghiên

cứu khoa học Euréka hoặc tham gia giải thưởng nghiên cứu khoa học cấp thành phố và trung ương.
- Là thành viên đội tuyển hoặc cá nhân tham gia các cuộc thi học thuật các cấp:
+ Cấp khoa/bộ môn: đạt từ giải khuyến khích trở lên.
+ Cấp trường (hoặc tương đương): tham gia dự thi tại vòng chung kết hoặc đạt giải khuyến khích trở lên.
+ Cấp Thành phố, cấp quốc gia, quốc tế hoặc do các Hiệp hội ngành nghề, các cơ quan thông tấn báo chí tổ chức: tham gia và vượt qua vòng thi đầu tiên.
- Là thành viên CLB học thuật cấp khoa/bộ môn trở lên, có thời gian sinh hoạt ít nhất 06 tháng,  tham gia tích cực các hoạt động trong CLB.
- Có ít nhất 01 bài viết về lĩnh vực chuyên môn đang theo học, đăng tải trên các sản phẩm của các cơ quan truyền thông uy tín hoặc các báo, tạp chí khoa học chuyên ngành của trường hoặc có bài tham luận tham gia các hội thảo khoa học cấp khoa/bộ môn trở lên.
- Có ít nhất 01 sản phẩm được trưng bày, triễn lãm hoặc ứng dụng vào đời sống trong các cuộc thi về sáng tạo, khoa học ứng dụng.
3. Thể lực tốt: Đạt ít nhất 01 trong các tiêu chuẩn sau:
- Đạt danh hiệu Thanh niên khỏe các cấp.
- Tham gia câu lạc bộ thể thao trong và ngoài trường (có giấy xác nhận của ban chủ nhiệm câu lạc bộ ).
- Là thành viên tham gia các nội dung thi đấu tại hội thao hoặc các giải thi đấu thể dục thể thao các cấp.
* Hội đồng sẽ xem xét riêng đối với trường hợp sinh viên khuyết tật.
4. Tình nguyện tốt: 
- Tham gia ít nhất 06 ngày tình nguyện/năm (được tính theo số ngày thực tế tham gia các hoạt động tình nguyện cộng dồn. Ví dụ: sinh viên A tham gia 3 ngày tình nguyện tại mái ấm nhà mở, 1 ngày hiến máu tình nguyện, 2 ngày Chủ nhật xanh ở những thời điểm khác nhau trong năm sẽ được tính đủ tiêu chuẩn).
-Lưu ý: Giấy chứng nhận Tiếp đón Tân sinh viên năm 2015 được tính là 3 ngày tình nguyện.
* Ưu tiên đối với sinh viên đạt giấy khen cấp trường trở lên về hoạt động tình nguyện.
5. Hội nhập tốt: Đạt ít nhất 01 trong những tiêu chuẩn sau:
- Chứng chỉ ngoại ngữ:
+ Đạt chứng chỉ B1 trở lên (hoặc tương đương).
+ Đối với sinh viên khối ngành ngoại ngữ: điểm trung bình chung các môn chuyên ngành trong năm học đạt từ 7.0/10 trở lên.
- Là thành viên đội tuyển hoặc cá nhân tham gia các cuộc thi về ngoại ngữ hoặc các cuộc thi chuyên về ngoại ngữ các cấp (đối với các cuộc thi cấp khoa/bộ môn và cấp trường, phải đạt từ giải khuyến khích trở lên).
- Tham gia sinh hoạt tích cực trong 01 câu lạc bộ, đội, nhóm về ngoại ngữ trong hoặc ngoài nhà trường, có thời gian sinh hoạt ít nhất 06 tháng tính đến nay.
- Là thành viên chính thức tham gia các chương trình giao lưu, hợp tác với thanh niên, sinh viên quốc tế trong và ngoài nước.
* Ưu tiên đối với sinh viên đã hoàn thành việc học tin học đại cương (có chứng chỉ) hoặc đạt chứng chỉ A tin học trở lên (hoặc tương đương).
Ngoài các tiêu chuẩn trên, ưu tiên xét chọn những sinh viên đạt ít nhất 01 trong các các tiêu chuẩn sau:
- Là ủy viên Ban chấp hành các cơ sở Đoàn, Hội hoặc thành viên Ban điều hành các Câu lạc bộ trực thuộc Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trường có đóng góp tích cực cho các hoạt động Đoàn – Hội trường và hoạt động tại đơn vị.
- Tham gia tích cực các hoạt động Đoàn – Hội, có giấy khen, bằng khen của các cấp Đoàn – Hội từ cấp trường trở lên.
- Tham gia hiến máu tình nguyện ít nhất 02 lần trong năm hoặc tham gia tích cực vào Câu lạc bộ hoặc các đội, nhóm tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện.
- Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, cố gắng vượt khó, vươn lên trong học tập và rèn luyện.
- Có hành động dũng cảm cứu người bị nạn, bắt cướp, giúp người neo đơn, người nghèo, người gặp khó khăn, hoạn nạn được khen thưởng, biểu dương từ cấp xã, phường trở lên hoặc được nêu gương trên các phương tiện truyền thông đại chúng.
- Là thanh niên tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng trên các lĩnh vực tại địa phương, đơn vị hoặc được nêu gương trên các phương tiện truyền thông đại chúng.
II. Tiêu chuẩn “Tập thể Sinh viên 5 tốt”
1. Đốitượng:
- Danh hiệu áp dụngđối với liên chi hội, chi hội.
2. Tiêuchuẩn:
- 40% sinh viên tham gia phong trào “Sinh viên 5 tốt”.
- Ít nhất 20% sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường.
- Có sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp thành.
-Không có sinh viên vi phạm pháp luật và các quy chế, nội quy của nhà trường, quy định của địa phương cư trú và cộng đồng.
                                                                                                        TM. BTK HSV TRƯỜNG
                                                                                                                     CHỦ TỊCH
Đăng nhận xét

Comment Policy
We’re eager to see your comment. However, Please Keep in mind that all comments are moderated manually by our human reviewers according to our comment policy, and all the links are nofollow. Using Keywords in the name field area is forbidden. Let’s enjoy a personal and evocative conversation.

Được tạo bởi Blogger.