Halloween party ideas 2015


HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM
BCH TP. HỒ CHÍ MINH
____


TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 10 năm 2014

QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN XÉT CHỌN
DANH HIỆU “SINH VIÊN 5 TỐT” VÀ TẬP THỂ “SINH VIÊN 5 TỐT”   
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 17/QĐ-BCH ngày 08 tháng 10 năm 2014
của Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh)
_______

Nhằm cụ thể hóa Hướng dẫn số: 04/HD-HSV ngày 26 tháng 9 năm 2014 của Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh về hướng dẫn thực hiện phong trào “Sinh viên 5 tốt”, Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh ban hành Quy định về tiêu chuẩn xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Thành, cụ thể như sau:
Danh hiệu được áp dụng cho cá nhân là sinh viên Việt Nam đang học tập tại các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; tập thể các cơ sở Đoàn - Hội các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

I. ĐỐI VỚI CÁ NHÂN:
1. Tiêu chuẩn đạo đức tốt: đạt các tiêu chuẩn sau:
1.1. Tiêu chuẩn bắt buộc:
- Có lòng yêu nước, trung thành với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng.
- Không vi phạm pháp luật và các quy chế, nội quy của trường, lớp, quy định của địa phương cư trú, nơi công cộng.
- Điểm rèn luyện đạt từ 80 điểm trở lên (trên thang điểm 100 theo Quy định về việc đánh giá công tác học sinh, sinh viên của các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành). Đối với những trường đặc thù không đánh giá rèn luyện sinh viên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì điểm rèn luyện được tính quy đổi phải đạt loại giỏi.
- Phân tích chất lượng Đoàn viên cuối năm (đối với Hội viên là Đoàn viên) đạt xuất sắc. Đối với đơn vị có phân tích chất lượng Hội viên thì kết quả phân tích chất lượng cũng phải đạt xuất sắc.

1.2. Tiêu chuẩn khác:
Đạt ít nhất 01 trong những tiêu chuẩn sau:
+ Là thành viên chính thức đội thi tìm hiểu về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh từ cấp trường trở lên.
+ Có tham luận, bài viết được trình bày tại các diễn đàn học thuật về cấp trường trở lên các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
+ Là Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác các cấp hoặc là điển hình được biểu dương trong việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.
+ Có hành động dũng cảm cứu người bị nạn, bắt cướp, giúp người neo đơn, người nghèo, người gặp khó khăn, hoạn nạn trong tình trạng nguy hiểm và cấp thiết được khen thưởng, biểu dương từ trường, cấp xã, phường trở lên hoặc được nêu gương trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

2. Tiêu chuẩn học tập tốt:
2.1. Tiêu chuẩn bắt buộc:
- Có động cơ, thái độ học tập đúng đắn; không gian lận trong thi cử, không nợ môn, học phần hoặc tín chỉ trong năm học.
- Đối với sinh viên các trường Đại học, Học viện: điểm trung bình chung học tập cả năm học đạt từ 8,5/10 trở lên (đối với các trường đào tạo theo niên chế) hoặc từ 3,4/4 trở lên (đối với các trường đào tạo theo học chế tín chỉ). Đối với sinh viên các trường Cao đẳng: điểm trung bình chung học tập cả năm học đạt từ 8,0/10 trở lên (đối với các trường đào tạo theo niên chế) hoặc từ 3,2/4 trở lên (đối với các trường đào tạo theo học chế tín chỉ). Đối với sinh viên khối ngành năng khiếu (thể dục thể thao, nghệ thuật) điểm trung bình chung cả năm học đạt từ 7,5/10 (đối với các trường đào tạo theo niên chế) hoặc từ 3,0/4 trở lên (đối với các trường đào tạo theo học chế tín chỉ).
2.2. Tiêu chuẩn khác:
Đạt ít nhất 01 trong những tiêu chuẩn sau:
- Có đề tài nghiên cứu khoa học (tham gia với tư cách là chủ nhiệm đề tài hoặc đồng tác giả của đề tài hoặc thành viên nhóm nghiên cứu đề tài) trong năm học 2013 - 2014 được hội đồng khoa học nghiệm thu đánh giá từ 8,0 điểm trở lên.
- Có đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên tham gia giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka hoặc tham gia giải thưởng nghiên cứu khoa học cấp thành phố và trung ương.
- Có ít nhất 01 bài viết về lĩnh vực chuyên môn đang theo học, đăng tải trên các sản phẩm của các cơ quan truyền thông uy tín hoặc các báo, tạp chí khoa học chuyên ngành của trường hoặc có bài tham luận tham gia các hội thảo khoa học cấp trường trở lên.
- Có sản phẩm sáng tạo được cấp bằng sáng chế, cấp giấy phép xuất bản hoặc đạt các giải thưởng từ cấp tỉnh, thành phố trở lên.
- Là thành viên đội tuyển tham gia các cuộc thi học thuật cấp quốc gia, quốc tế.
- Đạt giải khuyến khích trở lên trong các cuộc thi chuyên môn cấp toàn quốc do các Hiệp hội ngành nghề, các trường đại học, các cơ quan thông tấn, báo chí tổ chức.
- Đối với sinh viên khối ngành năng khiếu (thể dục thể thao, nghệ thuật) phải có thành tích nổi bật trong các cuộc thi cấp thành, toàn quốc, khu vực trở lên hoặc có tác phẩm tham gia triển lãm chuyên ngành, triển lãm cấp thành trở lên.
3. Tiêu chuẩn Thể lực tốt:
Đạt 01 trong các tiêu chuẩn sau:
- Đạt danh hiệu “Thanh niên khỏe” của năm học (tiêu chuẩn cụ thể theo Hướng dẫn liên tịch số 87/2006/HDLT-ĐTN-TDTT về tiêu chuẩn thi đua và rèn luyện thể dục thể thao của các cấp bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ủy ban Thể dục - Thể thao ban hành).
- Đạt thành tích cao trong các hội thao cấp thành phố trở lên trong năm (Giải 1, giải 2, giải 3, khuyến khích hoặc tương đương).
- Là thành viên đội tuyển cấp tỉnh, quốc gia các môn thể dục thể thao. Ưu tiên những sinh viên là vận động viên đạt huy chương trong các giải thi đấu cấp quốc gia, khu vực và quốc tế.
* Đối với những sinh viên khuyết tật, tiêu chuẩn về thể lực bao gồm: tập thể dục hàng ngày và rèn luyện ít nhất 1 môn thể thao dành cho người khuyết tật.

4. Tiêu chuẩn Tình nguyện tốt:
Đạt 01 trong các tiêu chuẩn sau:
- Tham gia và nhận giấy chứng nhận hoàn thành một trong các chiến dịch, chương trình sau: chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh, Chiến dịch Xuân tình nguyện, chương trình Tiếp sức mùa thi.
- Tham gia ít nhất 05 ngày tình nguyện/năm (được tính theo số ngày thực tế tham gia các hoạt động tình nguyện cộng dồn. Ví dụ: sinh viên A tham gia 3 ngày tình nguyện tại mái ấm nhà mở, 1 ngày thứ bảy tình nguyện, 1 ngày Chủ nhật xanh ở những thời điểm khác nhau trong năm sẽ được tính đủ tiêu chuẩn).
- Được giấy khen cấp trường trở lên về hoạt động tình nguyện.

5. Tiêu chuẩn Hội nhập tốt:
5.1. Về ngoại ngữ:
Đạt một trong các tiêu chuẩn sau:
- Đạt chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B1 hoặc tương đương trở lên (đối với sinh viên năm thứ 1,2), bằng B2 hoặc tương đương bằng B2 (đối với sinh viên năm thứ 3,4,5,6). Đối tượng sinh viên chuyên ngành Ngoại ngữ: chứng chỉ Ngoại ngữ được áp dụng với môn Ngoại ngữ 2. (Riêng đối với sinh viên đã có chứng chỉ IELTS, TOEFL, TOEIC và một số chứng chỉ khác thì áp dụng theo thông tư số 05/2012/TT/BGDĐT ngày 15/2/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bảng quy đổi đính kèm).
- Tham gia và đạt giải ba trở lên các cuộc thi kiến thức ngoại ngữ (được hiểu là cuộc thi tìm hiểu ngoại ngữ hoặc cuộc thi sử dụng ngoại ngữ để trình bày) từ cấp trường trở lên.
Về chứng nhận ngoại ngữ: chấp nhận các chứng nhận, chứng chỉ ngoại ngữ do Trung tâm ngoại ngữ của trường trong các đợt thi thử, thi xếp lớp, thi cuối Khóa; các chứng chỉ của các Trung tâm ngoại ngữ liên kết với Đoàn - Hội Sinh viên trường.
5.2. Về kỹ năng: Đạt một trong các tiêu chí sau:
- Tham gia và hoàn thành ít nhất 01 khóa huấn luyện kỹ năng.
- Đạt giải trong các cuộc thi về kỹ năng từ cấp trường trở lên.
- Là giảng viên các lớp huấn luyện kỹ năng từ cấp trường trở lên.
- Nhận giấy khen của Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên trường trở lên khen thưởng về thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên hoặc công tác Hội và phong trào sinh viên.

5.3. Hoạt động giao lưu quốc tế:
- Tham gia ít nhất 01 hoạt động giao lưu quốc tế: Hội nghị, Hội thảo quốc tế, các chương trình gặp gỡ, giao lưu, hợp tác với thanh niên, sinh viên quốc tế trong và ngoài nước.

Ngoài các tiêu chuẩn trên, ưu tiên xét chọn những sinh viên có các tiêu chuẩn sau:
- Tham gia tích cực các hoạt động Đoàn - Hội, tuyên truyền và giới thiệu ít nhất 01 (một) sinh viên trong năm gia nhập tổ chức Hội (đối với Hội viên), giúp đỡ và giới thiệu ít nhất 01 (một) sinh viên (đối với trường không có tổ chức Hội) hoặc 01 (một) Hội viên (đối với những trường có tổ chức Hội) kết nạp vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. (không áp dụng đối với các Chi Đoàn, Chi Hội 100% Đoàn viên, Hội viên).
- Tham gia hiến máu tình nguyện ít nhất 2 lần trong năm hoặc tham gia tích cực vào Câu lạc bộ hoặc các đội, nhóm tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện (có xác nhận của câu lạc bộ, đội, nhóm tham gia).
- Là thanh niên tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng trên các lĩnh vực tại địa phương, đơn vị hoặc được nêu gương trên các phương tiện truyền thông đại chúng.
- Tham gia và đạt từ giải khuyến khích trở lên giải trong các cuộc thi tìm hiểu về văn hóa, lịch sử, xã hội trong nước và thế giới từ cấp trường trở lên.

II. ĐỐI VỚI TẬP THỂ:
  • Tập thể Chi hội, Chi đoàn, lớp (đối với trường chưa có Hội Sinh viên) có 100% sinh viên đăng kí và có từ 60% sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” trở lên; có 01 mô hình, giải pháp cấp Chi Hội thực hiện hiệu quả phong trào được nhận rộng cấp Liên chi Hội. Không có sinh viên vi phạm pháp luật và các quy chế, nội quy của nhà trường, quy định của địa phương cư trú và cộng đồng.
  • Tập thể Liên Chi Hội, Liên Chi Đoàn - Đoàn khoa (đối với trường chưa có Hội Sinh viên) có ít nhất 95% sinh viên đăng kí tham gia và có từ 40% sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” (cấp Liên Chi Hội) của ít nhất 70% Chi hội trực thuộc trở lên; đồng thời có giải pháp hỗ trợ hiệu quả 100% Chi hội trực thuộc trong thực hiện phong trào và có sinh viên đạt danh hiệu; có 01 mô hình, giải pháp cấp Liên chi Hội Khoa thực hiện hiệu quả phong trào được nhận rộng cấp Trường. Không có sinh viên vi phạm pháp luật và các quy chế, nội quy của nhà trường, quy định của địa phương cư trú và cộng đồng.
  • Tập thể Hội Sinh viên trường, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường (đối với trường chưa có Hội Sinh viên) có từ 10% sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường trở lên, có ít nhất 40% sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Liên chi Hội của ít nhất 80% Liên chi Hội trực thuộc, có 01 mô hình, giải pháp hiệu quả thực hiện phong trào cấp trường. Không có sinh viên vi phạm pháp luật và các quy chế, nội quy của nhà trường, quy định của địa phương cư trú và cộng đồng.

III. HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ:
- Thời điểm xét thành tích được tính từ ngày 31/10 năm học trước đến 31/10 năm học xét hồ sơ.
- Mỗi thành tích, hoạt động phải được chứng minh cụ thể. Riêng trình độ ngoại ngữ, chứng chỉ phải còn giá trị theo quy định.
- Hội Sinh viên trường  hoặc Đoàn trường đối với đơn vị chưa có Hội chính thức thực hiện đề cử, giới thiệu các cá nhân, tập thể đủ tiêu chuẩn xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp thành. Hồ sơ gồm:
*Đối với cá nhân:
+ Bản khai cá nhân theo mẫu (lưu ý tập trung cho các thành tích theo hướng dẫn, phải khai cụ thể chi tiết cho từng tiêu chuẩn nhất là tiêu chuẩn bắt buộc).
+ Bảng điểm năm học.
+ Bản photo các loại văn bằng, bằng khen, giấy chứng nhận, bài báo đăng tin điển hình có xác nhận của Đoàn - Hội Sinh viên trường.
+ 02 (hai) hình thẻ 3x4 (cm), 1 hình chân dung hoặc 4 hình tham gia các hoạt động (cận cảnh, khổ 10x15).
*Đối với tập thể:
+ Bản khai tập thể theo mẫu;
+ Bản photo các loại văn bằng, bằng khen, giấy chứng nhận (đối với cấp cơ sở phải có có xác nhận của Đoàn - Hội Sinh viên trường).
+ Hồ sơ minh chứng số lượng đăng ký, tuyên dương danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, (đối với cấp cơ sở phải có có xác nhận của Đoàn - Hội Sinh viên trường).
+ 20 hình ảnh các hoạt động tổ chức triển khai, tổ chức thực hiện, tuyên dương gương điển hình phong trào “Sinh viên 5 tốt”  (cận cảnh, khổ 10x15).
Các hồ sơ này (được bỏ vào 1 bìa cứng riêng cho từng cá nhân, tập thể) được gởi cùng một công văn giới thiệu và bảng tóm tắt thành tích do Đoàn - Hội Sinh viên trường thực hiện.

Tất cả các văn bản trên gửi về Hội Sinh viên Thành phố chậm nhất ngày 15/11 hàng năm.

BAN CHẤP HÀNH HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TP. HỒ CHÍ MINH

Tiêu chuẩn Sinh viên 5 tốt cấp thành
Văn phòng Liên chi hội

Đăng nhận xét

Comment Policy
We’re eager to see your comment. However, Please Keep in mind that all comments are moderated manually by our human reviewers according to our comment policy, and all the links are nofollow. Using Keywords in the name field area is forbidden. Let’s enjoy a personal and evocative conversation.

Được tạo bởi Blogger.