Halloween party ideas 2015

           HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM                                            
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM                               
   BCH BM. CÔNG NGHỆ SINH HỌC
                               ***                                            Thủ Đức, ngày 15 tháng 10 năm 2015
                      Số: 05-TB/LCH
THÔNG BÁO
V/v xây dựng các Ban hỗ trợ Công tác Hội và phong trào sinh viên
và báo cáo đăng ký hồ sơ “Sinh viên 5 tốt”
Ban chấp hành Liên chi hội Sinh viên Bộ môn Công nghệ Sinh học thông báo đến Ban chấp hành các chi hội, Ban chủ nhiệm/Ban điều hành các CLB – Đội – Nhóm về việc xây dựng các Ban hỗ trợ Công tác Hội và phong trào sinh viên và báo cáo đăng ký hồ sơ “Sinh viên 5 tốt”như sau:
1.  Mục đích
- Xây dựng các Ban hỗ trợ Công tác Hội và phong trào sinh viên ở các chi hội, các CLB – Đội – Nhóm (Đ/c Phương và Đ/c Phu).
- Báo cáo quá trình triển khai Phong trào Sinh viên 5 tốt ở từng chi hội (Ban SV5T).
- Triển khai kế hoạch Chiến dịch Nụ cười xanh lần IV, năm 2015 (Đ/c Tín triển khai).
- Triển khai kế hoạch Xây dựng Hệ thống thông tin điện tử (Ban Truyền thông).
- Tổng hợp lý lịch trích ngang Ban chấp hành Liên chi hội; Ban chấp hành các chi hội, Danh sách hội viên; Ban chủ nhiệm/Ban điều hành các CLB – Đội – Nhóm, danh sách thành viên.
2.  Thời gian, địa điểm
- Thời gian: 17 giờ 00 ngày 27 tháng 10 năm 2015;
- Địa điểm: Văn phòng Đoàn – Hội Bộ môn – Nhà A1.
3.  Thành phần tham dự
- Ban chấp hành Liên chi hội;
- Chi hội trưởng, Chi hội phó;
- Chủ nhiệm/Phó chủ nhiệm, Đội trưởng/Đội phó các CLB – Đội – Nhóm.
4.  Nội dung cần chuẩn bị
4.1. Liên chi hội
- Đ/c Phương và Đ/c Phu góp ý, triển khai cơ cấu và phương thức hoạt động của từng Ban.
- Ban SV5T nhắc nhỡ các đơn vị triển khai phong trào đúng theo mốc thời gian.
- Ban Tổ chức – Nhân sự tiến hành tổng hợp lý lịch trích ngang Ban chấp hành Liên chi hội; Ban chấp hành các chi hội, Danh sách hội viên; Ban chủ nhiệm/Ban điều hành các CLB – Đội – Nhóm, danh sách thành viên đến trước ngày 27/10.
- Đ/c Tín triển khai kế hoạch Chiến dịch Nụ cười xanh lần IV, năm 2015.
- Ban Truyền thông triển khai kế hoạch Xây dựng Hệ thống thông tin điện tử (hệ thống website http://www.svbiotech.com).
- Ban Văn thư làm thư ký.
4.2. Các chi hội
- Nhắc nhỡ hội viên, sinh viên đăng ký phong trào qua website: http://sv5t.svbiotech.com, chi hội báo cáo tình hình hội viên đăng ký cho Liên chi hội.
- Chi hội DH14SHA, DH14SM xây dựng chỉ tiêu theo Chi hội DH14SHB; Chi hội DH15SHA, DH15SHB xây dựng chỉ tiêu theo Chi hội DH15SM.
- Tổng hợp danh sách lý lịch trích ngang Ban chấp hành, tổng hợp danh sách hội viên gửi về mail lienchihoi@svbiotech.com trước 16h00 ngày 26/10.
4.3. CLB – Đội - Nhóm
- Tổng hợp danh sách lý lịch trích ngang Ban chấp hành, tổng hợp danh sách hội viên gửi về mail lienchihoi@svbiotech.com trước 16h00 ngày 26/10.
Ban chấp hành Liên chi hội Sinh viên Bộ môn Công nghệ Sinh học đề nghị các Ban chấp hành chi hội, Ban chủ nhiệm/Ban điều hành các CLB – Đội – Nhóm nghiêm túc thực hiện theo đúng nôi dung thông báo.
Nơi nhận:
-         BCH Liên chi hội;
-         Chi hội trực thuộc;
-         CLB – Đội – Nhóm;
-         Lưu: VP.
TM. BAN CHẤP HÀNH
LIÊN CHI HỘI TRƯỞNG
(Đã ký)

Ngô Công Hậu


Đăng nhận xét

Comment Policy
We’re eager to see your comment. However, Please Keep in mind that all comments are moderated manually by our human reviewers according to our comment policy, and all the links are nofollow. Using Keywords in the name field area is forbidden. Let’s enjoy a personal and evocative conversation.

Được tạo bởi Blogger.