Halloween party ideas 2015

               LIÊN CHI HỘI SINH VIÊN
       BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC
               BCH CHI HỘI DH15SHA                                                 
                            ***                                           Thủ Đức, ngày 28 tháng 10 năm 2015
KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI PHONG TRÀO “SINH VIÊN 5 TỐT” NĂM 2015
Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Liên chi hội Sinh viên Bộ môn Công nghệ Sinh học Lần V, Nhiệm kì 2015 – 2020;
Căn cứ Hướng dẫn 01-HD/LCH về việc Triển khai thực hiện Phong trào “Sinh viên 5 tốt” ngày 09/04/2015;
Căn cứ Kế hoạch 06-KH/LCH về việc Triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt” năm 2015;
Ban chấp hành Chi hội DH15SHA triển khai hướng dẫn thực hiện phong trào “Sinh viên 5 tốt” năm 2015, với các nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Thực hiện mục tiêu khẩu hiệu hành động của Hội sinh viên trường nhiệm kì 2015 - 2020: “Sinh viên Nông Lâm phát huy truyền thống cha anh, dựng xây đất nước, vững bước hội nhập”.
- Hưởng ứng Cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, tạo sự chuyển biến tích cực trong sinh viên về các mặt đạo đức, học tập, thể lực, kỹ năng, hội nhập, đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc  trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế.
- Tạo động lực, môi trường, điều kiện cũng như hỗ trợ cho sinh viên vun đắp lý tưởng, rèn luyện đạo đức, tác phong; học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học; rèn luyện thể chất, thể thao; cũng như các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng và tích cực chủ động hội nhập quốc tế.
- Góp phần đẩy lùi suy thoái về đạo đức, tệ nạn xã hội; khắc phục những hạn chế, yếu kém trong sinh viên.
2. Yêu cầu
- Phong trào “Sinh viên 5 tốt” phải được triển khai rộng rãi trong hội viên, sinh viên chi hội; phát hiện được nhân tố tích cực để động viên, khen thưởng; “Sinh viên 5 tốt” trở  thành một danh hiệu cao quý mà mỗi sinh viên đều mong muốn và phấn đấu đạt được.
- Các hoạt động bình chọn “Sinh viên 5 tốt” được thực hiện định kỳ, công khai, dân chủ ở chi hội.
- Mỗi thành tích phải được chứng minh cụ thể. Riêng trình độ ngoại ngữ, chứng chỉ phải còn giá trị theo quy định.
- Tổ chức tuyên dương “Sinh viên 5 tốt” đảm bảo tính trang trọng và tiết kiệm.
- Kết nối và phát huy các gương “Sinh viên 5 tốt” sau tuyên dương.
II. NỘI DUNG BÌNH CHỌN DANH HIỆU “SINH VIÊN 5 TỐT” CẤP CHI HỘI
1. Đối tượng
Hội viên, sinh viên thuộc chi hội DH15SHA, Bộ môn Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh.
2. Tiêu chuẩn bình chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”
1.1. Đạo đức tốt
- Có lòng yêu nước, trung thành với mục tiêu, lí tưởng cách mạng của Đảng.
- Không vi phạm pháp luật và các quy chế, nội quy của trường lớp, quy định của địa phương cư trú và những nơi công cộng.
- Không sa vào các tệ nạn xã hội.
- Có lối sống văn hóa, văn minh.
- Xếp loại Hạnh kiểm đạt loại Tốt (Lớp 12 – THPT).
Đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây sẽ được ưu tiên khi xét danh hiệu:
- Tham gia các cuộc thi trực tuyến liên quan đến tư tưởng, văn hóa.
- Tham gia hiến máu tình nguyện trong năm hoặc tham gia tích cực trong các CLB, đội, nhóm tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện (có xác nhận của CLB, đội, nhóm tham gia).
- Có hành động dũng cảm cứu người bị nạn, bắt cướp, giúp người neo đơn, người nghèo, người gặp khó khăn, hoạn nạn trong tình trạng nguy hiểm, cấp thiết, được biểu dương khen thưởng từ cấp xã, phường trở lên.
- Là thanh niên tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng trên các lĩnh vực tại địa phương, đơn vị hoặc được nêu gương trên các phương tiện truyền thông đại chúng trung ương và địa phương.
1.2. Học tập tốt
- Có động cơ thái độ học tập đúng đắn.
- Điểm trung bình học tập cả năm đạt 7.5 trở lên (Lớp 12 – THPT).
Đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây sẽ được ưu tiên khi xét danh hiệu:
- Đã từng tham gia vào các hoạt động nghiên cứu khoa học.
- Tham gia sinh hoạt thường xuyên trong CLB Phát triển ý tưởng khoa học.
- Tham gia và được vào vòng trong các cuộc thi tìm hiểu về truyền thống do Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Trường tổ chức.
          1.3. Thể lực tốt
- Môn Thể dục xếp loại Đạt (Lớp 12 – THPT).
Đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây sẽ được ưu tiên khi xét danh hiệu:
- Là thành viên hoạt động thường xuyên trong các Câu lạc bộ võ thuật, Câu lạc bộ thể dục thể thao.
- Tham gia ít nhất 1 môn thi đấu trong hội thao cấp trường trở lên ở THPT.
-Đạt giải trong các hoạt động thể dục thể thao.
1.4. Tình nguyện tốt
Đạt 1 trong 2 tiêu chuẩn sau:
- Là cán bộ Đoàn thanh niên, Hội sinh viên từ chức vụ Ủy viên BCH chi đoàn/chi hội trở lên.
- Là thành viên hoạt động tích cực trong ít nhất 01 Câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm.
Đạt 1 trong các tiêu chuẩn sau sẽ được ưu tiên khi xét trao danh hiệu:
- Là thành viên BTC, BCH, BVĐ các chiến dịch tình nguyện cấp chi hội trở lên.
- Tham gia và hoàn thành ít nhất 01 khóa huấn luyện kỹ năng trong năm học.
1.5. Hội nhập tốt
Đạt 1 trong 2 điều kiện sau:
- Là thành viên tích cực của CLB tiếng anh, được xác nhận của Ban chủ nhiệm.
- Điểm trung bình anh văn cả năm lớp 12 từ 7.5 trở lên.
Đạt 1 trong các tiêu chuẩn sau sẽ được ưu tiên khi xét trao danh hiệu:
 - Đạt giải trong kì thi học sinh giỏi tiếng anh cấp tỉnh trở lên.

- Đạt điểm tin học từ 8.0 trở lên.
III. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ, XÉT CHỌN DANH HIỆU “SINH VIÊN 5 TỐT”
1. Phương pháp đánh giá, xét chọn
- Chi hội căn cứ Hướng dẫn 01-HD/LCH về việc Triển khai thực hiện Phong trào “Sinh viên 5 tốt” ngày 09/04/2015; căn cứ Kế hoạch 06-KH/LCH về việc Triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt” năm 2015 công nhận danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” đối với các hội viên, sinh viên đăng ký, thực hiện và đạt các tiêu chuẩn đặt ra.
- Việc xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp chi hội được tiến hành thông qua Hội đồng xét chọn, bao gồm: Ban chấp hành chi hội, Bí thư chi đoàn, Lớp trưởng.
- Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp chi hội do Liên chi hội công nhận.
2. Quy trình xét chọn “Sinh viên 5 tốt” cấp chi hội
Bước 1: Triển khai, tuyên truyền rộng rãi đến toàn thể hội viên, sinh viên về phong trào “Sinh viên 5 tốt”, tiến hành cho sinh viên đăng ký thực hiện chương trình, có biện pháp hiệu quả để kiểm tra, đôn đốc song song với việc hỗ trợ cho các sinh viên đăng kí xét chọn “Sinh viên 5 tốt” qua website: http://sv5t.svbiotech.com/ (Đối với sinh viên năm nhất không cần đăng ký).
Bước 2: Hội đồng tổng hợp, xét chọn “Sinh viên 5 tốt” cấp chi hội xét chọn hồ sơ đủ các tiêu chuẩn được qui định và công nhận danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp chi hội.
Bước 3: Hội đồng bình chọn chi hội họp xét tổng hợp những hồ sơ đạt tiêu chuẩn gửi lên Liên chi hội Sinh viên Bộ môn.
                                                                                            TM. BAN CHẤP HÀNH
                                                                                                 CHI HỘI TRƯỞNG                                                                                                Lê Thị Hồng Trang


Đăng nhận xét

Comment Policy
We’re eager to see your comment. However, Please Keep in mind that all comments are moderated manually by our human reviewers according to our comment policy, and all the links are nofollow. Using Keywords in the name field area is forbidden. Let’s enjoy a personal and evocative conversation.

Được tạo bởi Blogger.