Halloween party ideas 2015


Để thực hiện đề cử, xét chọn và lưu trữ, mong Ban chấp hành các chi hội và các bạn hội viên, sinh viên thực hiện điền vào mẫu theo yêu cầu để xét chọn Sinh viên 5 tốt các cấp.

Cấp chi hội
Cá nhân
1. Mẫu 1C - Tổng hợp xét chọn hồ sơ cấp chi hội.

Cấp Liên chi hội
Cá nhân:
1. Mẫu 1L - Báo cáo thành tích của Sinh viên tiêu biểu trong phong trào Sinh viên 5 tốt.
2. Mẫu 2L - Tổng hợp xét chọn hồ sơ cấp Liên chi hội.
Tập thể:
1. Mẫu 2C - Báo cáo thành tích đề nghị công nhận tập thể Sinh viên 5 tốt cấp Liên chi hội.

Cấp Trường 
Cá nhân:
1. Mẫu 1A - Báo cáo thành tích của Sinh viên tiêu biểu trong phong trào Sinh viên 5 tốt.
2. Mẫu 1B - Tổng hợp xét chọn hồ sơ cấp trường.

Yêu cầu Minh chứng đề nghị công nhận Danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Liên chi hội.

Nhấp vào Biểu mẫu để tải về.
Ban Sinh viên 5 tốt

Đăng nhận xét

Comment Policy
We’re eager to see your comment. However, Please Keep in mind that all comments are moderated manually by our human reviewers according to our comment policy, and all the links are nofollow. Using Keywords in the name field area is forbidden. Let’s enjoy a personal and evocative conversation.

Được tạo bởi Blogger.