Halloween party ideas 2015


         
   HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
     BCH BM. CÔNG NGHỆ SINH HỌC
                                   ***                                                   Thủ Đức, ngày 22 tháng 11 năm 2015
                        Số: 08-TB/LCH
THÔNG BÁO
V/v Họp giao ban tháng 11
Công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2015- 2016
Ban chấp hành Liên chi hội Sinh viên Bộ môn Công nghệ Sinh học thông báo đến Ban chấp hành các chi hội, Ban chủ nhiệm/Ban điều hành các CLB – Đội – Nhóm về việc họp giao ban tháng 11 công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2015- 2016 như sau:
1. Mục đích
- Công bố danh sách Sinh viên 5 tốt cấp chi hội, Liên chi hội, tập thể Sinh viên 5 tốt.
- Khen thưởng cán bộ Hội có thành tích xuất sắc và Hội viên tiêu biểu.
- Cấp giấy chứng nhận cho các chương trình tình nguyện.
- Điều chỉnh lại cơ cấu BCH chi hội, Liên chi hội.
- Đánh giá, tổng kết chương trình Bio – Tri ân xanh lần 3.
- Triển khai nội dung Cuộc thi viết và sáng tác những câu chuyện đẹp, những việc làm tốt của sinh viên Việt Nam.
2. Thời gian, địa điểm
- Thời gian: 17h00, ngày 28 tháng 11 năm 2015.
- Địa điểm: Văn phòng  Đoàn – Hội Bộ môn – Nhà A1.
3. Thành phần tham dự
- Ban chấp hành Liên chi hội.
- Ban chấp hành các chi hội.
- Ban chủ nhiệm/Ban điều hành các CLB – Đội – Nhóm.
4. Nội dung cuộc họp cần chuẩn bị
- Ban sinh viên 5 tốt: Chuẩn bị danh sách Sinh viên 5 tốt cấp chi hội, Liên chi hội, tập thể Sinh viên 5 tốt.
- Ban Tổ chức – Nhân sự: Chuẩn bị giấy chứng nhận cho các chương trình tình nguyện.
- Ban Văn thư: Chuẩn bị nội dung và thể lệ Cuộc thi viết và sáng tác những câu chuyện đẹp, những việc làm tốt của sinh viên Việt Nam.
- Các chi hội: Đề xuất danh sách các hội viên tiêu biểu
Ban chấp hành Liên chi hội sinh viên Bộ môn Công nghệ Sinh học đề nghị các Ban chấp hành chi Hội, Ban Chủ nhiệm/Ban Điều hành các CLB – Đội – Nhóm nghiêm túc thực hiện theo nội dung thông báo.
Nơi nhận:                                                                                          TM. BAN CHẤP HÀNH
- BCH Liên chi Hội;                                                                            LIÊN CHI HỘI TRƯỞNG
- Chi hội trực thuộc;                                                                                           (Đã kí)
- Lưu: VP.
                                                                                                                                 
                                                                                                                     Ngô Công HậuĐăng nhận xét

Comment Policy
We’re eager to see your comment. However, Please Keep in mind that all comments are moderated manually by our human reviewers according to our comment policy, and all the links are nofollow. Using Keywords in the name field area is forbidden. Let’s enjoy a personal and evocative conversation.

Được tạo bởi Blogger.