Halloween party ideas 2015

              HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM                                                           
  TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH                                           
          BCH BM. CÔNG NGHỆ SINH HỌC
                                       ***                                                 Thủ Đức, ngày 22 tháng 11 năm 2015
                             Số: 09-TB/LCH
THÔNG BÁO
V/v họp mở rộng tháng 12

            Ban chấp hành Liên chi hội Sinh viên Bộ môn Công nghệ Sinh học thông báo đến Ban chấp hành các chi hội, Ban chủ nhiệm/Ban điều hành các CLB – Đội – Nhóm về việc họp mở rộng tháng 12 như sau:
1. Mục đích
- Tổ chức hội nghị tổng kết và tuyên dương Sinh viên 5 tốt;
- Xây dựng hoạt động, phương hướng công tác hội cho sinh viên 2015 – 2016.
2. Thời gian, địa điểm
- Thời gian: 17h00 ngày 10 tháng 12 năm 2015;
- Địa điểm: Văn phòng Đoàn – Hội Bộ môn – Nhà A1.
3. Thành phần tham dự
- Ban chấp hành Liên chi hội.
- Ban chấp hành các chi hội.
- Ban chủ nhiệm/Ban điều hành các CLB – Đội – Nhóm.
4. Nội dung cuộc họp cần chuẩn bị
- Ban Sinh viên 5 tốt: Tổng hợp danh sách sinh viên đạt chuẩn 5 tốt cấp Chi hội và cấp Liên chi hội;
- Chuẩn bị ngày họp giao ban Ban chấp hành Liên chi hội năm 2015 – 2016.
            Ban chấp hành Liên chi hội Sinh viên Bộ môn Công nghệ Sinh học đề nghị các Ban chấp hành chi hội, Ban chủ nhiệm/Ban điều hành các CLB – Đội – Nhóm nghiêm túc thực hiện theo đúng nội dung thông báo.
Nơi nhận:
-         BCH Liên chi hội;
-         Chi hội trực thuộc;
-         Lưu: VP.
TM. BAN CHẤP HÀNH
LIÊN CHI HỘI TRƯỞNG
(Đã ký)


Ngô Công HậuĐăng nhận xét

Comment Policy
We’re eager to see your comment. However, Please Keep in mind that all comments are moderated manually by our human reviewers according to our comment policy, and all the links are nofollow. Using Keywords in the name field area is forbidden. Let’s enjoy a personal and evocative conversation.

Được tạo bởi Blogger.