Halloween party ideas 2015

                              
                               HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM
                    TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
           BCH LCH SINH VIÊN BM. CÔNG NGHỆ SINH HỌC
   ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2014 – 2016
                                                 ***                             Thủ Đức, ngày 27 tháng 12 năm 2014
BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM
Ban Chấp hành Liên chi hội Sinh viên Bộ môn Công nghệ Sinh học
Nhiệm kỳ I (2012 - 2014)
Nhiệm kỳ I (2012 - 2014) của Liên chi hội Sinh viên Bộ môn Công nghệ Sinh học, Ban chấp hành Liên chi hội đã có nhiều nỗ lực, phấn đấu để lãnh đạo công tác Hội và phong trào sinh viên Bộ môn thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Liên chi hội nhiệm kỳ I đã đề ra. Đến thời điểm hiện tại, Ban chấp hành Liên chi hội báo cáo kiểm điểm kết quả hoạt động như sau:
I. TÌNH HÌNH NHÂN SỰ BAN CHẤP HÀNH LIÊN CHI HỘI NHIỆM KỲ I (2012 - 2014):
Đại hội Đại biểu Liên chi hội sinh viên Bộ mônCông nghệ sinh học Nhiệm kỳ I (2012 - 2014) diễn ra vào ngày 26/05/2012 đã bầu được Ban chấp hành với 9 đồng chí. Trong quá trình hoạt động, nhân sự của Ban chấp hành có nhiều biến động: một số đồng chí tốt nghiệp ra trường không thể tiếp tục hoạt động. Được sự chỉ đạo của Hội Sinh viên trường, Ban chấp hành Liên chi hội đã thực hiện kiện toàn. Hiện nay, Ban chấp hành gồm 9 đồng chí. Cơ cấu chính thức của Ban chấp hành Liên chi hội khóa I hiện nay là:
- 1 LCH trưởng
- 2 LCH phó
- 6 Ủy viên Ban chấp hành.
            Trong suốt thời gian qua, Ban chấp hành Liên chi hội khóa I đã tổ chức hoạt động và thực hiện các Nghị quyết đã được Đại hội biểu quyết ngày 26/05/2012. Ban chấp hành Liên chi hội xin kiểm điểm hoạt động nhiệm kỳ qua trước Đại hội như sau:
II. KIỂM ĐIỂM KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHẤP HÀNH LIÊN CHI HỘI NHIỆM KỲ I (2012 - 2014):
1. Những mặt được:
Các đồng chí trong Ban chấp hành có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn có ý thức học tập tốt; tiếp thu, nắm vững các chủ trương, chính sách của Đảng Ủy - Ban giám hiệu Trường và Hội Sinh viên trường.
Hoạt động của Ban chấp hành Liên chi hội Nhiệm kì I đáp ứng tốt yêu cầu của công tác Hội và phong trào sinh viên Bộ môn Nhiệm kỳ I, 2 cuộc vận động và 5 chương trình của Hội trong nhiệm kỳ đạt hiệu quả cao và vượt chỉ tiêu đề ra. Công tác tổ chức - xây dựng Hội, chất lượng cán bộ Hội ngày càng được nâng cao. Ban chấp hành đã thể hiện tốt vai trò tham mưu cho Hội Sinh viên trường những vấn đề lớn của công tác Hội và phong trào sinh viên Liên chi hội.
Ban chấp hành đã phát huy tốt trong việc huy động nguồn lực xã hội. Nhiều chương trình, hoạt động được Ban chấp hành thiết kế sáng tạo, tổ chức hiệu quả, thiết thực, đáp ứng được phần lớn nhu cầu học tập, sinh hoạt của Hội viên sinh viên.
Ban chấp hành đã thực hiện hiệu quả chức năng mở rộng mặt trận đoàn kết trong việc tập hợp, hỗ trợ cho các câu lạc bộ, chi hội hoạt động, thành lập mới các câu lạc bộ, theo nhu cầu thiết thực của số đông sinh viên. Tỷ lệ tập hợp sinh viên, phát triển Hội viên hằng năm tăng về cả quy mô và chất lượng. Ban chấp hành kịp thời định hướng, tháo gỡ và hỗ trợ kịp thời những khó khăn của các cơ sở Hội.
Ban chấp hành duy trì được chế độ họp định kỳ hàng tuần trong suốt nhiệm kỳ, chất lượng các cuộc họp được đảm bảo.
Ban chấp hành luôn nêu cao tính dân chủ và tinh thần đoàn kết; các thành viên Ban chấp hành yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
2. Hạn chế:
Chưa có công tác quy hoạch cán bộ giữ vị trí chủ chốt
Một số đồng chí còn chưa sắp xếp được kế hoạch học tập và hoạt động phong trào hợp lý, nên kết quả học tập còn chưa cao.
Công tác đào tạo, bồi dưỡng trong Ban chấp hành tuy được thực hiện thường xuyên nhưng một số đồng chí trong Ban chấp hành vẫn chưa phát huy hết vai trò.
Một vài mảng công tác hoạt động chưa phân bổ người phù hợp, làm hạn chế sự phát huy năng lực cá nhân của một số đồng chí trong Ban chấp hành.
Một số đồng chí chưa chủ động cao và thiếu tích cực trong công tác.Một số đồng chí chưa cân đối các hoạt động tại chi hội, CLB trực thuộc và hoạt động tại Liên chi hội.
Các hoạt động đưa ra đôi lúc còn quá cấp bách, sự chuẩn bị còn chưa chu đáo nên ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả hoạt động.
Công tác thông tin, truyền thông đến Hội viên sinh viên trong các hoạt động, chương trình chưa thực sự có hiệu quả, chưa có sức lan tỏa mạnh hậu chương trình.

BAN CHẤP HÀNH LIÊN CHI HỘI NHIỆM KỲ I
Tải văn bản bấm để tải

Đăng nhận xét

Comment Policy
We’re eager to see your comment. However, Please Keep in mind that all comments are moderated manually by our human reviewers according to our comment policy, and all the links are nofollow. Using Keywords in the name field area is forbidden. Let’s enjoy a personal and evocative conversation.

Được tạo bởi Blogger.