Halloween party ideas 2015


                       HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM
       TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
              BCH BM. CÔNG NGHỆ SINH HỌC
                                            ***                                       Thủ Đức, ngày 08 tháng 12 năm 2015

BIÊN BẢN
HỌP BCH LIÊN CHI HỘI
I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Ban Truyền thông;
- Ban Tổ chức - Nhân sự;
- Ban Sinh viên 5 tốt;
- Ban Tài chính - Hậu cần;
- Ban Văn thư;
- Đ/c Ngô Công Hậu.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP
2.1. Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào sinh viên Liên chi Hội sinh viên Bộ môn Công nghệ Sinh học.
- Địa điểm: Hội trường Cát Tường;
- Đại biểu khách mời: 21 đ/c;
- Chủ tịch – Trưởng ban – Thành viên kiểm tra: 3 đ/c;
- BCH Đoàn: 1 đ/c;
- Hội sinh viên trường: 3 đ/c;
- Đại biểu BCH LCH: 11 đ/c;
- Đại biểu BCH các Chi hội: 70 đ/c;
- Kiện toàn:
+ Tờ trình BCH;
+ Công văn đề nghị kiện toàn;
+ Danh sách BCH dự kiến;
+ Đề án dân sự
- Ban truyền thông: chuẩn bị thư mời;
- Ban SV5T: chuẩn bị công văn hội nghị, danh sách Sv5t;
- Ban hậu cần: chuẩn bị âm thanh;
- Sân khấu: nền xanh chữ trắng;
- Phân công trách nhiệm
+ Chủ trì buổi tổng kết – phát biểu khai mạc & bế mạc: đ/c Ngô Công Hậu
+ Viết bản kiểm điểm: đ/c Nguyễn Tây Y;
+ Báo cáo phương hướng: đ/c Bùi Thị Ngọc Nhung;
+ MC: đ/c Nguyễn Thị Anh Thư;
+ Kỹ thuật – Âm thanh: đ/c Phạm Minh Ý;
+ Thẩm tra tư cách: đ/c Duy Thanh;
+ Tiếp tân: Ban truyền thông;
+ Thư ký: đ/c Trần Quang Nghĩa, đ/c Lê Thị Hồng Trang;
- Chuẩn bị bảng tên đại biểu (hỏi kỹ ai đi để MC xướng tên), khách mời (chi hội) thi không cần.
2.2 Danh sách đề cử BCH LCH (dự kiến)
- Hoàng Thị Nhung: 13/13 phiếu;
- Nguyễn Chí Ngọc: 11/13 phiếu;
- Nguyễn Thị Minh Thư: 5/13 phiếu;
- Nguyễn Thị Vân Anh: 7/13 phiếu;
- Phạm Thị MySa: 2/13 phiếu;
- Trần Thị Phương Anh: 5/13 phiếu.
                    THƯ KÝ                                                                             CHỦ TỌA
           Trần Quang Nghĩa                                                                Ngô Công Hậu

Đăng nhận xét

Comment Policy
We’re eager to see your comment. However, Please Keep in mind that all comments are moderated manually by our human reviewers according to our comment policy, and all the links are nofollow. Using Keywords in the name field area is forbidden. Let’s enjoy a personal and evocative conversation.

Được tạo bởi Blogger.