Halloween party ideas 2015

        
         HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM – TP. HỒ CHÍ MINH
     TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
     BCH LCH SINH VIÊN BM. CÔNG NGHỆ SINH HỌC
  ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN II, NHIỆM KỲ 2014 - 2016
                                                ***                                  Thủ Đức, ngày 27 tháng 12 năm 2014
BIÊN BẢN
Đại hội đại biểu Liên chi hội Sinh viên Bộ môn
Công nghệ Sinh học Nhiệm kỳ II (2014 - 2016)

I. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ:
1. Thời gian: 13h30 ngày 27 tháng 12 năm 2014.
2. Địa điểm: P. CT102, Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM.
3. Thành phần tham dự:
* Hội sinh viên trường:
- Đ/c Nguyễn Như Ý – Uỷ viên Ban thư ký Hội sinh viên trường
* 95/95 Đại biểu được triệu tập.
II. CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT:
-13h30 – 14h00: Đại biểu tập trung về Hội trường.
- 14h00 – 14h15: Văn nghệ chào mừng đầu giờ.
- 14h15 – 14h20: Nghi thức khai mạc Đại Hội.
- 14h20 – 14h30: Đ/c Nguyễn Thị Hồng Phúc điều hành phần hiệp thương Ban Thẩm tra tư cách Đại biểu.
- 14h30 – 14h40: Hiệp thương Đoàn Chủ tịch. Đoàn Chủ tịch giới thiệu Đoàn Thư ký.
- 14h40 – 14h50: Đ/c Lý Minh Phương – Thông qua báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu. Đại Hội nhất trí 100% với kết quả thẩm tra.
- 14h50 – 15h00: Đ/c Nguyễn Thị Huế Tiên thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua chương trình làm việc Đại Hội. 100% Đại biểu nhất trí thông qua chương trình làm việc của Đại Hội.
- 15h00 – 15h10: Đ/c Nguyễn Thị Hồng Phúc thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu diễn văn khai mạc.
- 15h10 – 15h25: Đ/c Ngô Công Hậu thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo kết quả công tác Hội nhiệm kỳ I (2012 – 2014).
- 15h25– 15h40: Đ/c Nguyễn Thị Huế Tiên thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày tóm tắt Phương hướng công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ II (2014 – 2016).
- 15h40 – 15h50: Đ/c Ngô Công Hậu thay mặt Đoàn chủ tịch chia tổ thảo luận Dự thảo Văn kiện Đại hội Liên chi hội nhiệm kỳ II (2014 – 2016).  
- 15h50 – 16h10: Thảo luận góp ý Dự thảo Văn kiện.
- 16h10 – 16h20: Đ/c Ngô Công Hậu thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày, thông qua Đề án nhân sự BCH, Ban kiểm tra Liên chi hội Sinh viên Bộ môn nhiệm kỳ II (2014 – 2016).
- 16h20 - 16h40: Đ/c Nguyễn Thị Huế Tiên trình bày, thông qua Danh sách nhân sự ứng cử Ban Chấp Hành Liên chi hội nhiệm kỳ II (2014 – 2016) và tiến hành hiệp thương.
- 16h40 – 16h50: Đ/c Nguyễn Thị Huế Tiên trình bày, thông qua Danh sách nhân sự ứng cử Ban Kiểm tra HSV Trường nhiệm kỳ II (2014 – 2016) và tiến hành hiệp thương.
Đại Hội nhất trí 100%.
III. KẾT QUẢ HIỆP THƯƠNG BAN CHẤP HÀNH HỘI LIÊN CHI HỘI:
1. Số đại biểu tham dự: 95/95 đại biểu.
2. Danh sách hiệp thương:
STT
Họ
Tên
1
Lê Phương
Duy
2
Danh
Giỏi
3
Ngô Công
Hậu
4
Lê Thị Yến
Nhi
5
Đặng Thành
Phu
6
Nguyễn Thu
Phương
7
Nguyễn Hoàng
Sơn
8
Mai Đức
Sỹ
9
Nguyễn Thị Huế
Tiên
10
Quảng Thị Phước
Tín
11
Nguyễn Tây
Y
3. Kết quả:
Đồng ý: 95 đại biểu, chiếm tỷ lệ 100%.
Không đồng ý: 0 đại biểu, chiếm tỷ lệ 0 %.
Có ý kiến khác: 0 đại biểu, chiếm tỷ lệ 0 %.
4. Ban Chấp hành Liên chi hội Sinh viên Bộ môn Nhiệm kỳ II (2012 - 2014):
STT
Họ
Tên
1
Lê Phương
Duy
2
Danh
Giỏi
3
Ngô Công
Hậu
4
Lê Thị Yến
Nhi
5
Đặng Thành
Phu
6
Nguyễn Thu
Phương
7
Nguyễn Hoàng
Sơn
8
Mai Đức
Sỹ
9
Nguyễn Thị Huế
Tiên
10
Quảng Thị Phước
Tín
11
Nguyễn Tây
Y
IV. KẾT QUẢ HIỆP THƯƠNG BAN KIỂM TRA LIÊN CHI HỘI:
1. Số đại biểu tham dự: 95/95 đại biểu.
2. Danh sách hiệp thương:
STT
Họ
Tên
1
Trần Quang
Huy
2
Thi Thế
Lực
3
Nguyễn Thị Huế
Tiên
3. Kết quả:
Đồng ý: 95 đại biểu, chiếm tỷ lệ 100%.
Không đồng ý: 0 đại biểu, chiếm tỷ lệ 0 %.
Có ý kiến khác: 0 đại biểu, chiếm tỷ lệ 0 %.
4. Ban Kiểm tra Liên chi hội Sinh viên Bộ môn Nhiệm kỳ II (2012 - 2014):
STT
Họ
Tên
1
Trần Quang
Huy
2
Thi Thế
Lực
3
Nguyễn Thị Huế
Tiên
Phiên làm việc Đại hội đại biểu Liên chi hội Sinh viên Bộ môn Công nghệ Sinh học Lần II, Nhiệm kỳ 2014 - 2016 kết thúc vào lúc 17h00 cùng ngày.
THƯ KÝ
Nguyễn Thu Phương
CHỦ TRÌ
Nguyễn Thị Hồng Phúc


Nơi nhận:
- BTK HSV Trường (để báo cáo);
- BTV Đoàn Bộ môn (để thông tin);

- Lưu.
Tải văn bản bấm để tải

Đăng nhận xét

Comment Policy
We’re eager to see your comment. However, Please Keep in mind that all comments are moderated manually by our human reviewers according to our comment policy, and all the links are nofollow. Using Keywords in the name field area is forbidden. Let’s enjoy a personal and evocative conversation.

Được tạo bởi Blogger.