Halloween party ideas 2015

       
         HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM – TP. HỒ CHÍ MINH
     TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
     BCH LCH SINH VIÊN BM. CÔNG NGHỆ SINH HỌC
  ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN II, NHIỆM KỲ 2014 - 2016
                                                ***                                  Thủ Đức, ngày 27 tháng 12 năm 2014
ĐỀ ÁN
Xây dựng bộ máy nhân sự tham gia ứng cử Ban chấp hành
Liên chi hội sinh viên Bộ môn Công nghệ Sinh học
Lần II, Nhiệm kỳ 2014 - 2016
- Căn cứ Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam (được sửa đổi, bổ sung phê duyệt ngày 25/12/2009) và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam;
- Căn cứ kế hoạch số 121/KH-HSV ngày 25 tháng 10 năm 2014 của Ban chấp hành Hội sinh viên trường về việc chỉ đạo Đại hội, Hội nghị các cấp;
- Căn cứ kế hoạch số 04/KH-LCH ngày 12 tháng 12 năm 2014 của Ban chấp hành Liên chi hội Sinh viên Bộ môn Công nghệ Sinh học về việc tổ chức Đại hội đại biểu Liên chi hội Lần II, Nhiệm kỳ 2014 - 2016;
- Căn cứ vào tình hình thực tế, Ban chấp hành Liên chi hội xây dựng đề án nhân sự Ban chấp hành Liên chi hội Sinh viên Bộ môn Công nghệ Sinh học Lần II, Nhiệm kỳ 2014 - 2016.
I. YÊU CẦU ĐỐI VỚI BAN CHẤP HÀNH LIÊN CHI HỘI:
Ban chấp hành Liên chi hội phải đảm bảo các yêu cầu sau:
- Nắm vững Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội.
- Đảm bảo thực hiện nhiệm vụ của Hội Sinh viên Việt Nam trong giai đoạn mới, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.
- Đảm bảo về phẩm chất chính trị, năng lực hoạt động, uy tín và có mối quan hệ tốt, gần gũi, thân thiện với Hội viên sinh viên.
- Đảm bảo sự lãnh đạo của Ban chủ nhiệm Bộ môn, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường; vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn Bộ môn; tính tập hợp rộng rãi, tính đại diện của các Cơ sở Hội trực thuộc Liên chi hội; tính đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong công tác Hội và phong trào Sinh viên.
- Có tính kế thừa, phát triển, đồng thời đảm bảo sự ổn định trong Ban chấp hành Liên chi hội.
- Đảm bảo tỷ lệ nữ trong Ban chấp hành ít nhất là 30%.
II. TIÊU CHUẨN NHÂN SỰ ĐƯỢC GIỚI THIỆU ỨNG CỬ:
1. Về năng lực công tác:
- Có năng lực trong việc tổ chức, thực hiện công tác Hội ở phạm vi Liên chi hội, chỉ đạo hoạt động các Cơ sở Hộị.
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hội viên, nhiệm vụ cán bộ Hội trước khi được hiệp thương vào Ban chấp hành Liên chi hội.
- Có khả năng tham mưu, xây dựng các nội dung, chương trình công tác, có năng lực tổ chức các chương trình của Bộ môn trong phm vi trách nhiệm được giao.
- Cán bộ đang công tác tại đơn vị tiếp xúc và hỗ trợ cho sinh viên.
2. Về nhận thức:
Có tinh thần yêu nước sâu sắc, có lập trường chính trị vững vàng, quyết tâm thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước của Đảng và Nhà nước.
3. Về học tập, rèn luyện:
Trong năm học trước đó, có điểm trung bình học tập từ 2.60 trở lênvà điểm rèn luyện từ 0.8 trở lên. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho đối tương sinh viên năm nhất.
4. Các tiêu chuẩn khác:
- Có lối sống trung thực, lành mạnh, không cơ hội, cá nhân, có tinh thần đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực, bảo vệ quyền lợi chính đáng của Hội viên sinh viên.
- Gương mẫu, trách nhiệm, tâm huyết với công tác Hội và phong trào Sinh viên.
- Có ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết, có tinh thần xây dựng, biết nhận khuyết điểm.
- Tác phong gần gũi, có khả năng đoàn kết, tập hợp Hội viên sinh viên trong Bộ môn, được mọi người tin yêu, tín nhiệm.
- Có sức khỏe tốt, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
III. SỐ LƯỢNG, CƠ CẤU BAN CHẤP HÀNH LIÊN CHI HỘI:
1. Số lượng:
- Số lượng Ủy viên Ban chấp hành: 11 đồng chí.
Trong đó:
- Số lượng Thường trực Liên chi hội: 01 LCH trưởng – 02 LCH phó.
2. Cơ cấu:
2.1. Cơ cấu Hội sinh viên trường: 01 đồng chí.
2.2. Cơ cấu Đoàn Bộ môn: 01 đồng chí.
2.3. Cơ cấu theo các chi hội:
STT
THÀNH PHẦN
SỐ LƯỢNG
GHI CHÚ
1
Chi hội DH12SH
01

2
Chi hội DH13SHA
01

3
Chi hội DH13SHB
02

4
Chi hội DH13SM
01

5
Chi hội DH14SHA
02

6
Chi hội DH14SHB
01

7
Chi hội DH14SM
01

TỔNG CỘNG
11
V. QUY TRÌNH XÂY DỰNG NHÂN SỰ BAN CHẤP HÀNH LIÊN CHI HỘI NHIỆM KỲ MỚI:
- Tiểu ban nhân sự xây dựng Đề án nhân sự Ban chấp hành Liên chi hội nhiệm kỳ mới.
- Báo cáo Kế hoạch tổ chức Đại hội và Đề án nhân sự Ban chấp hành Liên chi hội lên Hội sinh viên trường để xin ý kiến chỉ đạo sau khi đã có ý kiến góp ý của Ban Thường vụ Đoàn Bộ môn.
- Triển khai công tác đề cử, giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử vào Ban chấp hành Liên chi hội nhiệm kỳ mới.
- Các Cơ sở Hội trực thuộc gửi Hồ sơ đề cử, giới thiệu bao gồm: Công văn và biên bản họp đề cử, giới thiệu nhân sự tham gia vào Ban chấp hành Liên chi hội nhiệm kỳ mới của các Cơ sở Hội, lý lịch của nhân sự được đề cử, giới thiệu.
- Riêng đối với trường hợp nhân sự được Ban Thường vụ Đoàn Bộ môn đề cử, giới thiệu thì Hồ sơ đề cử, giới thiệu bao gồm: Công văn và biên bản họp đề cử, giới thiệu nhân sự tham gia vào Ban chấp hành Liên chi hội nhiệm kỳ mới của Ban Thường vụ Đoàn Bộ môn của nhân sự được đề cử, giới thiệu.
- Tiểu ban nhân sự tiến hành lập danh sách và trình Ban chấp hành Liên chi hội biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên tham gia Ban chấp hành Liên chi hội nhiệm kỳ mới trình tại Đại hội.
- Tại Đại hội, xin ý kiến đại biểu Đại hội biếu quyết thông qua đề án nhân sự Ban chấp hành Liên chi hội nhiệm kỳ mới.
- Đại biểu tại Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên tham gia ứng cử vào Ban chấp hành Liên chi hội và tiến hành hiệp thương bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
- Tại Hội nghị lần thứ I, Ban chấp hành Liên chi hội nhiệm kỳ mới lần lượt tiến hành hiệp thương các chức danh chủ chốt (01 LCH trưởng, 02 LCH phó) và 01 Trưởng Ban kiểm tra Liên chi hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

BAN CHẤP HÀNH LIÊN CHI HỘI NHIỆM KÌ I
Tải văn bản bấm để tải

Đăng nhận xét

Comment Policy
We’re eager to see your comment. However, Please Keep in mind that all comments are moderated manually by our human reviewers according to our comment policy, and all the links are nofollow. Using Keywords in the name field area is forbidden. Let’s enjoy a personal and evocative conversation.

Được tạo bởi Blogger.