Halloween party ideas 2015

                     HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
             BCH BM. CÔNG NGHỆ SINH HỌC
                                            ***                                  Thủ Đức, ngày 05 tháng 11 năm 2015
                                 Số: 12-KH/LCH
KẾ HOẠCH
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC HỘI VÀ PHONG TRÀO SINH VIÊN
 LIÊN CHI HỘI SINH VIÊN BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC
NĂM HỌC 2014-2015
Căn cứ phương hướng Công tác Hội và phong trào sinh viên Liên chi hội Sinh viên Bộ môn Công nghệ Sinh học nhiệm kỳ 2014-2016, Ban chấp hành Liên chi hội Sinh viên Bộ môn Công nghệ Sinh học xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào sinh viên Liên chi hội Sinh viên Bộ môn Công nghệ Sinh học như sau:
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
1. Mục đích
-   Nhằm đánh giá kết quả tổ chức các phong trào sinh viên, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Liên chi hội Sinh viên Bộ môn Công nghệ Sinh họcnhiệm kỳ 2014-2016, tình hình sinh viên, công tác phát triển tổ chức Hội và Hội viên trong nửa nhiệm kỳ, qua đó nhận định tình hình sắp tới để xây dựng phương hướng hoạt động phù hợp, vừa nâng cao hiệu quả hoạt động vừa phù hợp với nhu cầu phát triển của hội viên.
-   Phát huy vai trò đóng góp ý kiến xây dựng giải pháp, tổ chức thực hiện các mục tiêu công tác của Liên chi hộ nửa cuối nhiệm kỳ 2014-2016.
-   Tuyên dương “Sinh viên 5 tốt” cấp chi hội, cấp Liên chi hội và khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động Công tác Hội.
2. Yêu cầu
-   Điều chỉnh định hướng công tác Hội và phong trào sinh viên Liên chi hội Sinh viên Bộ môn Công nghệ Sinh học phù hợp trước tình hình đổi mới, nhằm mang lại hiệu quả thiết thực, tiết kiệm và sáng tạo.
-   Kiện toàn nhân sự Ban chấp hành Liên chi hội Sinh viên Bộ môn Công nghệ Sinh học nhằm đáp ứng kịp thời sự thay đổi trong định hướng tổ chức Hội, cũng như nhân sự khiếm khuyết để duy trì hoạt động của Liên chi hộ trong tình hình mới.
-   Tổ chức tiết kiệm, hiệu quả và đảm bảo tính trang trọng đến hội viên, sinh viên.
II. NỘI DUNG
-   Báo cáo tổng kết nửa đầu nhiệm kỳ 2014-2016, phương hướng, mục tiêu chương trình công tác Hội nửa cuối nhiệm kỳ 2014-2016.
-   Trình bày đề án kiện toàn nhân sự, hiệp thương đề cử bổ sung Ban chấp hành Liên chi hội Sinh viên Bộ mônCông nghệ Sinh học nhiệm kỳ 2014-2016.
-   Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động Công tác Hội nửa đầu nhiệm kỳ 2014-2016.
-   Tuyên dương danh hiệu “Sinh viên năm tốt” cấp chi hội và Liên chi hội năm học 2014-2015.
III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN DỰ HỘI NGHỊ
1. Thời gian tổ chức: 07h30 ngày 27 tháng 12 năm 2015. (dự kiến)
2. Địa điểm tổ chức: Hội trường Cát tường, Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh.
3. Thành phần tham dự đại hội
-   Tổng số đại biểu dự kiến khoảng 105, trong đó:
+ Đại biểu khách mời: 21 đại biểu.
+ Đại biểu là Ban chấp hành Liên chi hội Sinh viên Bộ môn Công nghệ Sinh học: 11 đại biểu.
+ Đại biểu là Ban chấp hành các Chi hội: 70 đại biểu.
+ Đại biểu là Ban chủ nhiệm/Ban điều hànhcác CLB - Tổ - Đội - Nhóm trực thuộc Liên chi hội: 15 đại biểu.
IV. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ
-   Chào cờ, tuyên bố lý do.
-   Giới thiệu đại biểu.
-   Báo cáo tổng kết, phương hướng, nhiệm vụ.
-   Kế hoạch chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên nữa sau nhiệm kỳ 2014-2016.
-   Kiện toàn nhân sự mới Ban chấp hành Liên chi hội Sinh viên Bộ môn Công nghệ Sinh học nữa sau nhiệm kỳ 2014-2016.
-   Khen thưởng cá nhân, tập thể thành tích xuất sắc.
-   Tuyên dương danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp chi hội và cấp Liên chi hội năm học 2014-2015.
-   Chào cờ, bế mạc.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thành lập Ban chỉ đạo
-  Đ/c Ngô Công Hậu - Phó Bí thư, Liên chi hội trưởng;
-  Đ/c Đặng Thành Phu - Liên chi hội phó.
2. Thành lập Ban tổ chức
-  Đ/c Nguyễn Thu Phương     UVBCH Liên chi hội           Trưởng ban;
-  Đ/c Lê Thị Yến Nhi             UVBCH Liên chi hội           Phó ban;
-  Đ/c Nguyễn Tây Y               UVBCH Liên chi hội           Phó ban;
-  Đ/c Mai Đức Sỹ                    UVBCH Liên chi hội           Thành viên;
-  Đ/c Danh Giỏi                       UVBCH Liên chi hội           Thành viên;
-  Đ/c Quảng Thị Phước Tín   UVBCH Liên chi hội           Thành viên;
-  Đ/c Nguyễn Hoàng Sơn       UVBCH Liên chi hội           Thành viên.
VI. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
-   01/12 - 10/12/2015: Ý kiến, thảo luận, xây dựng kế hoạch hội nghị.
-   11/12 - 15/12/2015: Trình ký, phê duyệt.
-   15/12 - 30/12/2015: Truyền thông đến các Chi hội, công tác chuẩn bị.
-   05/12/2015: Tổ chức hội nghị.

Ý KIẾN CỦA BTK HSV TRƯỜNG                         TM. BAN CHẤP HÀNH
                                                                                           LIÊN CHI HỘI TRƯỞNG                                                                                                     Ngô Công Hậu

Đăng nhận xét

Comment Policy
We’re eager to see your comment. However, Please Keep in mind that all comments are moderated manually by our human reviewers according to our comment policy, and all the links are nofollow. Using Keywords in the name field area is forbidden. Let’s enjoy a personal and evocative conversation.

Được tạo bởi Blogger.