Halloween party ideas 2015


                     HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
             BCH BM. CÔNG NGHỆ SINH HỌC
                                            ***                                       Thủ Đức, ngày 28 tháng 10 năm 2015
                                  Số: 13/TB-LCH
THÔNG BÁO
V/v tham dự Hội nghị tổng kết
Công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2014 - 2015
Và Lễ tuyên dương Sinh viên 5 tốt năm học 2014 - 2015
Liên chi hội Sinh viên Bộ môn Công nghệ Sinh học xin thông báo đến các đơn vị về việc cử đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết Công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2014 – 2015 và Lễ tuyên dương Sinh viên 5 tốt năm học 2014 - 2015 như sau:
1. Mục đích:
- Nhằm đánh giá kết quả tổ chức các phong trào sinh viên, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Liên chi hội Sinh viên Bộ môn Công nghệ Sinh học nhiệm kỳ 2014-2016, tình hình sinh viên, công tác phát triển tổ chức Hội và Hội viên trong nửa nhiệm kỳ, qua đó nhận định tình hình sắp tới để xây dựng phương hướng hoạt động phù hợp, vừa nâng cao hiệu quả hoạt động vừa phù hợp với nhu cầu phát triển của hội viên.
- Phát huy vai trò đóng góp ý kiến xây dựng giải pháp, tổ chức thực hiện các mục tiêu công tác của Liên chi hộ nửa cuối nhiệm kỳ 2014-2016.
- Tuyên dương “Sinh viên 5 tốt” cấp chi hội, cấp Liên chi hội và khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động Công tác Hội.
2. Yêu cầu:
- Thời gian tổ chức: 07h30 ngày 27 tháng 12 năm 2015.
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Cát tường, Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh.
- Thành phần tham dự hội nghị:
+ Đại biểu là Ban chấp hành Liên chi hội Sinh viên Bộ môn Công nghệ Sinh học: 11 đại biểu.
+ Đại biểu là Ban chấp hành các Chi hội: 7 đại biểu/ chi hội.
+ Đại biểu là Ban chủ nhiệm/Ban điều hành các CLB - Tổ - Đội - Nhóm trực thuộc Liên chi hội: 5 đại biểu/ 1 đơn vị.
+ Đại biểu là sinh viên 5 tốt: 76 đại biểu.
+ Đại biểu là hội viên tiêu biểu: 18 đại biểu.
(Danh sách đại biểu đính kèm).
Liên chi hội Sinh viên Bộ môn Công nghệ Sinh học đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc theo nội dung thông báo này.
                                                                                      TM. BAN CHẤP HÀNH
                                                                                      LIÊN CHI HỘI TRƯỞNG
                                                                                                      (Đã ký)

                                                                                               Ngô Công Hậu

Đăng nhận xét

Comment Policy
We’re eager to see your comment. However, Please Keep in mind that all comments are moderated manually by our human reviewers according to our comment policy, and all the links are nofollow. Using Keywords in the name field area is forbidden. Let’s enjoy a personal and evocative conversation.

Được tạo bởi Blogger.