Halloween party ideas 2015


                      HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM
       TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
              BCH BM. CÔNG NGHỆ SINH HỌC
                                            ***                                       Thủ Đức, ngày 09 tháng 01 năm 2015


BIÊN BẢN
HỌP GIAO BAN
I. THÀNH PHẦN THAM DỰ


- Chi hội DH13SHA: 1 đ/c;                            - Chi hội DH14SM: 2 đ/c;
- Chi hội DH13SHB: 1 đ/c;                            - Chi hội DH15SHA: 1 đ/c;
- Chi hội DH13SM: vắng;                              - Chi hội DH15SHB: 2 đ/c;
- Chi hội DH14SHA: 2 đ/c;                            - Chi hội DH15SM: 3 đ/c;
- Chi hội DH14SHB: 1 đ/c;


II. NỘI DUNG CUỘC HỌP
2.1. Nhắc nhở một số thông tin chương trình Xuân Yêu Thương
- Thời gian tham gia, nội dung chương trình;
- Kinh phí: 100k/1 người, áo Xuân yêu thương: 60k, áo khoác (chưa rõ)
- Truyền thông mạnh cho chương trình về các chi hội;
- Chốt thời gian ngày 17/01/2016, tình hình đăng ký còn ít;
- Phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu mới nhận được giấy chứng nhận;
- Tập huấn từ ngày 24 – 30/01/2016.
2.2. Báo cáo lực lượng đi Hội Nghị
- Chi hội DH13SHA: thiếu 2đ/c;                   - Chi hội DH14SM: đủ;
- Chi hội DH13SHB:                                     - Chi hội DH15SHA: vắng;
- Chi hội DH13SM: thiếu 1đ/c;                     - Chi hội DH15SHB: thiếu 3đ/c;
- Chi hội DH14SHA: đủ;                               - Chi hội DH15SM: đi 10đ/c
- Chi hội DH14SHB: thiếu 2đ/c;
Chi hội DH13SM thiếu danh sách hội viên tiêu biểu.
2.3. Chiến dịch Nụ Cười Xanh
- Thu gom ve chai, đồ tái chế gây quỹ cho chương trình Nụ cười trẻ thơ và các chương trình khác;
- Phát động chương trình từ bây giờ đến tháng 3, 4, 5 thu hoạch (có kế hoạch trước tết);
- Đi 03 ngày;
- Hàng tuần các chi hội thu gom ve chai về cho Bộ môn.
                    THƯ KÝ                                                                             CHỦ TỌA         Nguyễn Thị Anh Thư                                                              Ngô Công Hậu

Đăng nhận xét

Comment Policy
We’re eager to see your comment. However, Please Keep in mind that all comments are moderated manually by our human reviewers according to our comment policy, and all the links are nofollow. Using Keywords in the name field area is forbidden. Let’s enjoy a personal and evocative conversation.

Được tạo bởi Blogger.