Halloween party ideas 2015

           HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM                                            
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM                               
   BCH BM. CÔNG NGHỆ SINH HỌC
                               ***                                           Thủ Đức, ngày 25 tháng 04 năm 2016.
                      Số: 19-TB/LCH
THÔNG BÁO
V/v họp giao ban tháng 05
Ban chấp hành Liên chi hội Sinh viên Bộ môn Công nghệ Sinh học thông báo đến Ban chấp hành các chi hội, Ban chủ nhiệm/Ban điều hành các CLB – Đội – Nhóm về việc họp giao ban tháng 05 như sau:
1.     Mục đích
-            Triển khai các công việc sắp tới trong tháng 5 bao gồm
·        Đánh giá đợt 2 của chiến dịch Nụ cười xanh;
·        Chuẩn bị cho chiến dịch Nụ cười xanh đợt 3;
·        Chương trình Tập huấn hội viên;
·        Chương trình Vì nụ cười trẻ thơ.
2.     Thời gian, địa điểm
-         Thời gian: 17 giờ 00 ngày 07 tháng 05 năm 2016;
-         Địa điểm: Văn phòng Đoàn – Hội Bộ môn – Nhà A1.
3.     Thành phần tham dự
-         Ban chấp hành Liên chi hội;
-         Ban chấp hành các chi hội;
-         Ban chủ nhiệm/Ban điều hành các CLB – Đội – Nhóm.
Ban chấp hành Liên chi hội Sinh viên Bộ môn Công nghệ Sinh học đề nghị các Ban chấp hành chi hội, Ban chủ nhiệm/Ban điều hành các CLB – Đội – Nhóm nghiêm túc thực hiện theo đúng nội dung thông báo.
Nơi nhận:
-         BCH Liên chi hội;
-         Chi hội trực thuộc;
-         Lưu: VP.
TM. BAN CHẤP HÀNH
LIÊN CHI HỘI TRƯỞNG
(Đã ký)Ngô Công Hậu

Đăng nhận xét

Comment Policy
We’re eager to see your comment. However, Please Keep in mind that all comments are moderated manually by our human reviewers according to our comment policy, and all the links are nofollow. Using Keywords in the name field area is forbidden. Let’s enjoy a personal and evocative conversation.

Được tạo bởi Blogger.