Halloween party ideas 2015

              HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
       BCH BM. CÔNG NGHỆ SINH HỌC
                                   ***                              Thủ Đức, ngày 08 tháng 04 năm 2016


BIÊN BẢN
HỌP GIAO BAN
I. THÀNH PHẦN THAM DỰ
- Ban chấp hành Liên chi Hội;                  - Chi hội DH14SM: 3 đ/c;
- Chi hội DH13SHA: 1 đ/c;                      - Chi hội DH15SHA: 3 đ/c;
- Chi hội DH13SHB: vắng;                      - Chi hội DH15SHB: 1 đ/c;
- Chi hội DH13SM: 1 đ/c;                        - Chi hội DH15SM: 2 đ/c;
- Chi hội DH14SHA: 2 đ/c;                      - CLB Duolingo: 1 đ/c;
- Chi hội DH14SHB: 1 đ/c;                      - Đội văn nghệ MFB: 1 đ/c.
II. NỘI DUNG CUỘC HỌP
II.1. Báo cáo kết quả chiến dịch “Nụ cười xanh” đợt 1.
- CH DH15SHA: có khoảng 80% tham gia và trông chờ đợt tiếp theo;
- CH DH15SM: có 25 đ/c tham gia;
- CH DH14SHA: có 11/20 đ/c tham gia;
- CH DH14SHB: trên 10 đ/c tham gia;
- CH DH14SM: 11đ/c tham gia;
- CH DH13SHB: 9 đ/c tham gia;
- CH DH13SM: 1 đ/c tham gia;
- CH DH15SHB: chưa nắm được danh sách cụ thể.
Mong các Chi hội gửi danh sách đúng hẹn cho LCH. Trong danh sách đến 160 đ/c đăng ký nhưng khi tham gia chỉ khoảng 100 đ/c. BCH LCH Mong các CHT về tìm hiểu xem lí do các bạn không tham gia.
II.2. Chiến dịch “Nụ cười xanh” đợt 2.
- 24/04/2016: chiến dịch “Nụ cười xanh” đợt 2 sẽ tổ chức;
- Các Chi hội tổng hợp lại danh sách rồi gửi file excel về cho LCH. Hạn chót 17h00 ngày 20/04 (trễ thời hạn sẽ trừ điểm thi đua).
II.3. Triển khai đăng ký SV5T.
- CH DH14SHA: đang chọn ngày triển khai cho lớp;
- CH DH15SM: đã triển khai và đã đăng ký xong;
- CH DH13SHB: đã triển khai và đã đăng ký xong;
- CH DH13SHA: đã triển khai và đã đăng ký xong;
- CH DH15SHB: đã triển khai;
- CH DH14SM: đang chọn ngày triển khai.
II.4. Góp ý, đóng góp
- BCH LCH:
+ Các Chi hội nên mời những bạn có khả năng viết lách đi dự họp ban Truyền thông vào ngày 15/04;
+Các Chi hội nên nắm bắt thông tin để đi họp đầy đủ;
+Vận động các bạn nên tham gia CLB Doulingo.
+ Các công văn, văn bản: LCH sẽ gửi về mail Chi hội;
+Các công văn, văn bản có nội dung ngắn: LCH sẽ gửi trực tiếp;
+Các công văn, văn bản có nội dung gấp: LCH sẽ nhắn tin qua facebook.
- Các Chi hội: ban Văn thư cần thông báo rõ hơn về nội dung cuộc họp.

               THƯ KÝ                                                           CHỦ TỌA       Trần Quang Nghĩa                                               Ngô Công Hậu

Đăng nhận xét

Comment Policy
We’re eager to see your comment. However, Please Keep in mind that all comments are moderated manually by our human reviewers according to our comment policy, and all the links are nofollow. Using Keywords in the name field area is forbidden. Let’s enjoy a personal and evocative conversation.

Được tạo bởi Blogger.