Halloween party ideas 2015

              HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
       BCH BM. CÔNG NGHỆ SINH HỌC
                                   ***                              Thủ Đức, ngày 07 tháng 05 năm 2016

BIÊN BẢN
HỌP GIAO BAN
I. THÀNH PHẦN THAM DỰ
- Ban chấp hành Liên chi Hội;                  - Chi hội DH14SM: 2 đ/c;
- Chi hội DH13SHA: 1 đ/c;                      - Chi hội DH15SHA: 2 đ/c;
- Chi hội DH13SHB: 1 đ/c;                      - Chi hội DH15SHB: 1 đ/c;
- Chi hội DH13SM: 2 đ/c;                        - Chi hội DH15SM: 2 đ/c;
- Chi hội DH14SHA: 2 đ/c;                      - CLB Duolingo: vắng;
- Chi hội DH14SHB: 1 đ/c;                      - Đội văn nghệ MFB: vắng.
II. NỘI DUNG CUỘC HỌP
II.1. Báo cáo kết quả chiến dịch “Nụ cười xanh” đợt 2.
- CH DH15SHA: 25 đ/c tham gia;
- CH DH15SM: 20 đ/c tham gia;
- CH DH14SHA: 14 đ/c tham gia;
- CH DH14SHB: 4 đ/c tham gia;
- CH DH14SM: 21 đ/c tham gia;
- CH DH13SHB: 3 đ/c tham gia;
- CH DH13SHA: 2 đ/c tham gia;
- CH DH15SHB: 20 đ/c tham gia.
* Chiến dịch “Nụ cười xanh” đợt 2 có 150 chiến sĩ đăng ký nhưng chỉ có 108 chiến sĩ tham gia đã khiến cho các khu vực đường dài thiếu nhân lực.
- CH DH13SM: không tham gia vì các bạn trùng lịch học và lịch thực tập;
- CH DH13SHB: do một số bạn quên lịch;
- CH DH14SHA: vì lí do cá nhân nên không tham gia được;
- CH DH14SHB: vì lí do cá nhân nên không tham gia được;
- CH DH14SM: vì trùng lịch học, lí do cá nhân;
- CH DH15SHA: vì lí do cá nhân nên không tham gia được;
- CH DH15SHB: vì lí do cá nhân nên không tham gia được;
- CH DH15SM: vì lí do cá nhân, quên, không nhiệt tình trong các chương trình.
* Ý kiến khắc phục:
- CH DH13SM: hỏi các bạn có chắc chắn hay không, cần hướng dẫn lại cách xin;
- CH DH13SHB: một phần cũng do ý thức các bạn.
=> Cần hỏi các bạn có chắc chắn tham gia được hay không, nếu không thì nên ghi chú lại.
II.2. Triển khai chương trình “Thứ 3 cán bộ Hội” & “Một ngày làm chiến sĩ Mùa hè xanh” và các chương trình sắp tới.
- Chương trình “Thứ 3 cán bộ Hội”: sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng 05, mọi người nên tập trung vào lúc 6h30, mỗi chi hội cần ít nhất 1 đ/c trong BCH tham gia, các chi hội tranh thủ gửi danh sách đ/c tham gia chương trình (hạn chót vào lúc 17h00 ngày 08/05/2016 về mail LCH theo nội dung: họ và tên, MSSV, SĐT, chức vụ);
- Chương trình “Một ngày làm chiến sĩ Mùa hè xanh”: khi tham gia tập huấn sẽ được cộng điểm theo đợt;
+ Đợt 1 (14-15/05): hỗ trợ làm đường dài 100m. Để đảm bảo cho tiến độ công việc, ngày 13, chúng ta sẽ di chuyển;
+ Đợt 2 (29/05): tập huấn các kiến thức lịch sử;
+ Đợt 3 (31/05): hỗ trợ làm ngày hội chợ thiếu nhi;
+ Đợt 4 (cuối tháng 6): tổ chức hội trại cho học sinh cấp 2: Nhà tù Phú Lợi (Thủ dầu 1).
- Ngày 28-29/05: Tập huấn Hội viên (tại Bến Tre);
- Ngày 01/06: Vì nụ cười trẻ thơ tại trường THCS Đặng Công Bỉnh;
- Trong chương trình tập huấn: thành phần tham gia là BCH các Chi hội, hội viên với số lượng từ 50 – 70 đ/c.
+ Thời gian: ngày 28-29/05;
+ Địa điểm: khu di tích, địa danh lịch sử Bến Tre;
+ Ưu tiên: các bạn đã tham gia 2 đợt NCX;
+ Có thể đi xe máy chung với BTC;
+ Tập huấn kiến thức lịch sử, công tác Hội & phong trào sinh viên, vui chơi;
+ Đảm bảo giữ vệ sinh chung: dọn dẹp khu vực;
+ Kiểm tra kiến thức đã tập huấn.
               THƯ KÝ                                                           CHỦ TỌA     Nguyễn Thị Anh Thư                                             Ngô Công Hậu

Đăng nhận xét

Comment Policy
We’re eager to see your comment. However, Please Keep in mind that all comments are moderated manually by our human reviewers according to our comment policy, and all the links are nofollow. Using Keywords in the name field area is forbidden. Let’s enjoy a personal and evocative conversation.

Được tạo bởi Blogger.