Halloween party ideas 2015


               HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM                                                                   
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH                                          
BCH LCH SV BM.CÔNG NGHỆ SINH HỌC
                                    ***                                        Thủ Đức, ngày 29 tháng 04 năm 2016
                          Số: 20-TB/LCH
THÔNG BÁO
V/v triển khai phong trào thi đua giữa các Chi hội

Ban chấp hành Liên chi hội Sinh viên Bộ môn Công nghệ sinh học xin thông báo đến Ban chấp hành các Chi hội về phong trào thi đua giữa các Chi hội như sau:
1. Mục đích:
- Nhằm nắm bắt tình hình cũng như tinh thần hoạt động của BCH và Hội viên các Chi hội.
- Nâng cao tinh thần hoạt động và thi đua giữa các Chi hội.
- Tuyên dương các chi hội có tinh thần hoạt động tốt và hiệu quả.
2. Nội dung:
- Sau mỗi chương trình, chiến dịch do Đoàn- Hội của BM.Công nghệ sinh học hay trường tổ chức thì LCH sẽ tổng hợp danh sách số lượng thành viên tham gia của mỗi Chi hội.
- Sau 1 học kì LCH sẽ tổng kết và thông báo cho các Chi hội biết điểm hoạt động của Chi hội mình. Cách tính điểm như sau:
Điểm =(lấy số 2 số thập phân)

- Sau mỗi 1 năm LCH sẽ chọn ra 3 Chi hội có số điểm cao nhất để tuyên dương và đề nghị cấp giấy khen của Hội sinh viên trường.
Ban chấp hành Liên chi hội Sinh viên Bộ môn Công nghệ sinh học đề nghị Ban chấp hành các Chi hội nghiêm túc thực hiện nội dung thông báo trên.
Nơi nhận:                                                                                   TM. BAN CHẤP HÀNH
-BCH Liên chi hội;                                                                      LIÊN CHI HỘI TRƯỞNG
-Chi hội trực thuộc;                                                                                        (Đã kí)
-Lưu: VP.
                                                                                            NGUYỄN TÂY Y

Đăng nhận xét

Comment Policy
We’re eager to see your comment. However, Please Keep in mind that all comments are moderated manually by our human reviewers according to our comment policy, and all the links are nofollow. Using Keywords in the name field area is forbidden. Let’s enjoy a personal and evocative conversation.

Được tạo bởi Blogger.