Halloween party ideas 2015


                HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM                                            
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM                               
   BCH BM. CÔNG NGHỆ SINH HỌC
                               ***                                            Thủ Đức, ngày 18 tháng 05 năm 2015
                      Số: 21-TB/LCH
THÔNG BÁO
V/v chương trình tập huấn 
“TRẦN VĂN ƠN – SÁNG MÃI TÊN ANH” lần 1 - 2016
Ban chấp hành Liên chi hội Sinh viên Bộ môn Công nghệ Sinh học thông báo đến Ban chấp hành các chi hội, Ban chủ nhiệm/Ban điều hành các CLB – Đội – Nhóm về việc tổ chức chương tập huấn “TRẦN VĂN ƠN – SÁNG MÃI TÊN ANH” lần 1 – 2016 như sau:
1.     Mục đích
-       Tạo cầu nối giữa Hội viên, sinh viên trong các Chi hội, nâng cao tinh thần đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau giữa Sinh viên Bộ môn Công nghệ Sinh học.
-      Tạo sự đoàn kết, tin tưởng giữa Ban Chấp hành Liên chi hội Bộ môn Công nghệ Sinh học với các chi hội.
-      Tạo môi trường giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong công tác hội.
-    Tạo điều kiện để hội viên trải nghiệm, học hỏi thêm nhiều kỹ năng, đồng thời là hoạt động giao lưu sau những giờ học căng thẳng.
-    Trang bị kiến thức về công tác Hội và phong trào sinh viên cho các bạn Hội viên.
-       Nâng cao kiến thức về lịch sử Hội viên, sinh viên.
2.     Thời gian, địa điểm
-       Thời gian: ngày 28-29 tháng 05 năm 2016.
-       Địa điểm: tỉnh Bến Tre.
3.     Thành phần tham dự
-       Ban chấp hành Liên chi hội.
-       Ban chấp hành các chi hội (Bắt buộc).
-       Ban chủ nhiệm/Ban điều hành các CLB – Đội – Nhóm.
Ban chấp hành Liên chi hội Sinh viên Bộ môn Công nghệ Sinh học đề nghị các Ban chấp hành chi hội, Ban chủ nhiệm/Ban điều hành các CLB – Đội – Nhóm nghiêm túc thực hiện theo đúng nội dung thông báo.

Nơi nhận:
-         BCH Liên chi hội;
-         Chi hội trực thuộc;
-         Lưu: VP.
TM. BAN CHẤP HÀNH
LIÊN CHI HỘI TRƯỞNG
(Đã ký)


Nguyễn Tây Y

Đăng nhận xét

Comment Policy
We’re eager to see your comment. However, Please Keep in mind that all comments are moderated manually by our human reviewers according to our comment policy, and all the links are nofollow. Using Keywords in the name field area is forbidden. Let’s enjoy a personal and evocative conversation.

Được tạo bởi Blogger.