Halloween party ideas 2015

         
          HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM                                            
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM                               
   BCH BM. CÔNG NGHỆ SINH HỌC
                               ***                                           Thủ Đức, ngày 16 tháng 09 năm 2016.
                      Số: 22-TB/LCH
THÔNG BÁO
V/v họp giao ban đầu năm
Ban chấp hành Liên chi hội Sinh viên Bộ môn Công nghệ Sinh học thông báo đến Ban chấp hành các chi hội, Ban chủ nhiệm/Ban điều hành các CLB – Đội – Nhóm về việc họp giao ban đầu năm như sau:
1.     Mục đích
-         Triển khai chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên trong năm 2016 – 2017;
-         Phương hướng phát triển của các CLB – Đội – Nhóm trong năm 2016 – 2017.
*Lưu ý: Các CLB – Đội – Nhóm gửi phương hướng hoạt động năm 2016 – 2017 về email lienchihoi@svbiotech.com trước 11h ngày 25/09/2016.
2.     Thời gian, địa điểm
-         Thời gian: 17 giờ 00 ngày 22 tháng 09 năm 2016;
-         Địa điểm: Văn phòng Đoàn – Hội Bộ môn – Nhà A1.
3.     Thành phần tham dự
-         Ban chấp hành Liên chi hội;
-         Ban chấp hành các chi hội;
-         Ban chủ nhiệm/Ban điều hành các CLB – Đội – Nhóm.
Ban chấp hành Liên chi hội Sinh viên Bộ môn Công nghệ Sinh học đề nghị các Ban chấp hành chi hội, Ban chủ nhiệm/Ban điều hành các CLB – Đội – Nhóm nghiêm túc thực hiện theo đúng nội dung thông báo.
Nơi nhận:
-         BCH Liên chi hội;
-         Chi hội trực thuộc;
-         Lưu: VP.
TM. BAN CHẤP HÀNH
LIÊN CHI HỘI TRƯỞNG
(Đã ký)Nguyễn Tây Y


Đăng nhận xét

Comment Policy
We’re eager to see your comment. However, Please Keep in mind that all comments are moderated manually by our human reviewers according to our comment policy, and all the links are nofollow. Using Keywords in the name field area is forbidden. Let’s enjoy a personal and evocative conversation.

Được tạo bởi Blogger.