Halloween party ideas 2015

                  

             HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM                                                                                        
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH                                                                             BCH LCH SV BM.CÔNG NGHỆ SINH HỌC
                                    ***                                        Thủ Đức, ngày 23 tháng 09 năm 2016
                           Số: 23-TB/LCH
THÔNG BÁO
V/v Cuộc giao lưu Ban Thư ký Hội Sinh viên trường
và chương trình Tư vấn sức khỏe sinh sản
Ban chấp hành Liên chi hội Sinh viên Bộ môn Công nghệ sinh học xin thông báo đến Ban chấp hành các Chi hội cuộc giao lưu Ban Thư ký Hội Sinh viên trường với Hội viên Bộ môn và chương trình Tư vấn sức khỏe sinh sản:
1. Mục đích:
- Nhằm giới thiệu Ban thư ký Hội Sinh viên trường, Liên chi hội Sinh viên Bộ môn Công nghệ Sinh học.
- Nhằm nâng cao, bổ trợ  kiến thức sinh sản cho hội viên, sinh viên.  
2. Thời gian, địa điểm:
*Chương trình giao lưu Ban thư ký Hội Sinh viên trường:
- Thời gian: 17h00 ngày 29/09/2016.
- Địa điểm: Hội trường Cát Tường.
* Tư vấn sức khỏe sinh sản:
- Thời gian: 13h00 ngày 30/09/2016.
- Địa điểm: Hội trường Cát Tường.
*Mỗi chi hội tham gia ít nhất 3 hội viên
3. Thành phần tham dự:
- Hội viên Sinh viên Bộ môn Công nghệ Sinh học.
* Chú ý:
-  Các Chi hội gửi danh sách Hội viên sinh viên tham gia cuộc giao lưu theo mẫu (Mẫu 1).
- Các Chi hội gửi danh sách Hội viên sinh viên tham gia tư vấn sức khỏe sinh sản theo mẫu (Mẫu 2).
-Hạn chót gửi danh sách về BCH Liên chi hội lúc 12 giờ 00 ngày 28/09/2016, qua e-mail: lienchihoi@svbiotech.com
Nơi nhận:                                                                                      TM. BAN CHẤP HÀNH
-BCH Liên chi hội;                                                                       LIÊN CHI HỘI TRƯỞNG
-Chi hội trực thuộc;                                                                                     (Đã kí)
-Lưu: VP.
                                                                                                                 Nguyễn Tây Y


[Mẫu 01]                            
LCH SV BM.CÔNG NGHỆ SINH HỌC
                       BCH CH …….
                                 ***                                                   Thủ Đức, ngày…tháng…năm 2016.
DANH SÁCH
HỘI VIÊN SINH VIÊN THAM GIA GIAO LƯU

STT
Họ và tên
MSSV
SĐT
1
Trần Văn A
16126000
0982547896
...
                                                                                 TM.BAN CHẤP HÀNH
                                                                                                        CHI HỘI TRƯỞNG
                                                                                                              Nguyễn Văn A[Mẫu 02]                          
LCH SV BM.CÔNG NGHỆ SINH HỌC
                       BCH CH …….
                                 ***                                                   Thủ Đức, ngày…tháng…năm 2016.
DANH SÁCH
HỘI VIÊN SINH VIÊN THAM GIA
TƯ VẤN SỨC KHỎE SINH SẢN
STT
Họ và tên
MSSV
SĐT
1
Trần Văn A
16126000
0982547896
...
                                                                                                      TM.BAN CHẤP HÀNH
                                                                                                        CHI HỘI TRƯỞNG
                                                                                                              Nguyễn Văn AĐăng nhận xét

Comment Policy
We’re eager to see your comment. However, Please Keep in mind that all comments are moderated manually by our human reviewers according to our comment policy, and all the links are nofollow. Using Keywords in the name field area is forbidden. Let’s enjoy a personal and evocative conversation.

Được tạo bởi Blogger.