Halloween party ideas 2015

ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
BCH BM. CÔNG NGHỆ SINH HỌC
***
Số: 23-TB/ĐTN
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH


Thủ Đức, ngày 12 tháng 09 năm 2016
THÔNG BÁO
Bình chọn đoàn viên ưu tú (ĐVƯT) năm học 2015 – 2016
--------------
Căn cứ Hướng dẫn số 09-HD/ĐTN-TCKT ngày 14 tháng 10 năm 2014 của Ban Thường vụ Đoàn trường về việc thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên nhiệm kỳ 2014 – 2017
Căn cứ Thông báo số 53-TB/ĐTN-BTC ngày 09 tháng 09 năm 2016 của Ban Thường vụ Đoàn trường về việc bình chọn đoàn viên ưu tú năm học 2015 - 2016.
Ban Chấp hành Đoàn Bộ môn thông báo đến các cơ sở Đoàn triển khai thực hiện bình chọn ĐVƯT năm học 2015 – 2016 như sau:

I.             THỜI GIAN: Từ ngày 10/09/2016 đến ngày 27/09/2016
-         Chi đoàn: dựa vào kết quả phân tích chất lượng đoàn viên, bình xét ĐVƯT từ những đoàn viên được xếp loại xuất sắc, thời gian thực hiện từ ngày 12/09/2016 đến ngày 19/09/2016.
Lưu ý: các chi đoàn khóa 42 không phân tích chất lượng trong đợt này.
-         Đoàn khoa/ bộ môn: tiến hành họp xét ĐVƯT từ các Chi đoàn trực thuộc, từ ngày 20/09/2016 đến ngày 27/09/2016.

II.          ĐỐI TƯỢNG VÀ THÀNH PHẦN:
1.     Đối tượng phân tích: tất cả đoàn viên được Chi đoàn xếp loại xuất sắc trong năm học 2015 – 2016.
Lưu ý:
-            Các đồng chí đã được xét ĐVƯT năm học 2014 – 2015 vẫn tiếp tục xét ĐVƯT năm học 2015 – 2016 (nếu đủ tiêu chuẩn ở mục III.1).
-            Số lượng đoàn viên được xét ĐVƯT là không giới hạn số lượng (nếu đủ tiêu chuẩn ở mục III.1).
2.     Thành phần tham gia phân tích:
-         Cấp Chi đoàn: Ban Chấp hành Chi đoàn và tất cả đoàn viên, hội nghị do Bí thư chi đoàn chủ trì.
-         Cấp Khoa/ Bộ môn: Ban Chấp hành Đoàn khoa/ bộ môn, khuyến khích mời đại diện Chi ủy chi bộ khoa/ bộ môn, đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường phụ trách Đoàn cơ sở, đồng chí Bí thư Đoàn cơ sở chủ trì.
Lưu ý: Hội nghị phải được tổ chức nghiêm túc, công khai, đúng thành phần và phải thực sự khách quan.

III.      NỘI DUNG:
1.     Hội nghị đoàn viên tại Chi đoàn: có giá trị tổ chức khi có ít nhất hai phần ba (2/3) tổng số đoàn viên chi đoàn tham dự.
Ban Chấp hành Chi đoàn thông báo triệu tập đoàn viên tham gia Hội nghị Chi đoàn tiến hành bình chọn ĐVƯT năm học 2015 – 2016.
Bí thư chi đoàn chủ trì, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham gia hội nghị (chủ trì, thư ký, đại diện Đoàn cấp trên nếu có).
Hội nghị tiến hành bình chọn ĐVƯT từ đoàn viên xuất sắc theo tiêu chuẩn sau:
-         Học tập: điểm trung bình năm đạt 7,0 trở lên (đối với hệ 10) hoặc 2,8 trở lên (đối với hệ 4).
-         Điểm rèn luyện năm học 2014 – 2015: đạt 0,8 xếp loại Khá trở lên.
-         Tích cực tham gia các hoạt động Đoàn – Hội và có nguyện vọng đứng vào hàng ngũ tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam.
Hội nghị tiến hành bình chọn ĐVƯT từ đoàn viên xuất sắc theo đúng tiêu chuẩn và thông qua khi có trên 50% tổng số đoàn viên có mặt tại hội nghị biểu quyết bình chọn.
Sau khi bình chọn ĐVƯT, thư ký hội nghị thông qua biên bản hội nghị phân tích chất lượng đoàn viên chi đoàn, năm học 2015 – 2016.
Hội nghị biểu quyết thông qua biên bản và kết thúc.
2.     Họp xét bình chọn ĐVƯT cấp cơ sở: có giá trị tổ chức khi có ít nhất hai phần ba (2/3) tổng số Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn khoa/ bộ môn tham dự.
Bí thư Đoàn khoa/ bộ môn chủ trì cuộc họp, giới thiệu thành phần tham dự (đại diện Chi ủy chi bộ khoa/ bộ môn, đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường phụ trách đoàn cơ sở, thư ký).
Hội nghị tiến hành họp xét và bình chọn ĐVƯT cấp khoa/ bộ môn, ngoài các tiêu chuẩn ở cấp chi đoàn, ĐVƯT phải đạt tiêu chuẩn sau:
-         Có thành tích xuất sắc trong các hoạt động phong trào Đoàn – Hội hoặc học tập như: Bằng khen, Giấy khen, Giải thưởng, Cờ thi đua, Giấy chứng nhận, Học bổng, Đề tài nghiên cứu khoa học...
-          Ưu tiên cán bộ Đoàn – Hội các cấp (Trường, Khoa/ Bộ môn, Chi đoàn, Chi hội, CLB – Tổ – Đội nhóm).
Hội nghị cho ý kiến và biểu quyết (khi có hơn 50% Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn khoa thông qua).
Sau khi bình chọn, thư ký hội nghị đọc biên bản bình chọn ĐVƯT cấp khoa/ bộ môn, năm học 2015 – 2016.
Hội nghị biểu quyết thông qua biên bản và kết thúc.

IV.       HỒ SƠ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG ĐOÀN VIÊN:

STT
ĐƠN VỊ THỰC HIỆN
VĂN BẢN
GHI CHÚ
1
Chi đoàn
Biên bản Hội nghị phân tích chất lượng đoàn viên năm học 2015 – 2016.

Công văn đề nghị công nhận kết quả phân tích chất lượng đoàn viên năm học 2015 – 2016 (Mẫu 1).

Kết quả phân tích chất lượng đoàn viên năm học 2015 – 2016 (Mẫu 2).

Danh sách ĐVƯT được Chi đoàn bình chọn (Mẫu 3).
Gửi hồ sơ về cho Đoàn khoa/ bộ môn chậm nhất vào lúc 16 giờ 00 phút, ngày 19/09/2016.
2
Đoàn khoa/ bộ môn
Biên bản bình chọn ĐVƯT cấp khoa/ bộ môn.


Công văn đề nghị công nhận ĐVƯT năm học 2015 – 2016 (Mẫu 5).

Danh sách ĐVƯT cấp khoa/ bộ môn năm học 2015 – 2016 (Mẫu 6).

Bài cảm nhận về Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh (Mẫu 4).
Gửi hồ sơ (biên bản + công văn + danh sách + bài cảm nhận) về cho Đoàn trường trước 16 giờ 00 phút, ngày 27/09/2016.

Bài cảm nhận do đoàn viên đạt danh hiệu ĐVƯT cấp khoa/ bộ môn thực hiện.

Lưu ý: Bài cảm nhận phải do chính người đạt danh hiệu ĐVƯT viết, các bài viết được sao chép trên mạng sẽ bị loại bỏ.

Vì tính chất đặc biệt quan trọng của công tác bình chọn ĐVƯT năm học 2015 – 2016. Ban Chấp hành Đoàn Bộ môn đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Bộ môn đôn đốc, nhắc nhở và kiểm tra việc thực hiện của chi đoàn theo nội dung thông báo.


Nơi nhận:
-          Các chi đoàn;
-          Lưu: VP, TCKT.
TM. BAN CHẤP HÀNH
PHÓ BÍ THƯ

(Đã ký)

Ngô Công Hậu

ĐOÀN BM. CÔNG NGHỆ SINH HỌC
BCH CHI ĐOÀN…
***
Số:    -CV/CĐ
“Đề nghị công nhận kết quả phân tích chất lượng đoàn viên và bình chọn đoàn viên ưu tú cấp cơ sở
Năm học 2015 – 2016”
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Thủ Đức, ngày   tháng    năm 2016

          Kính gửi: BCH Đoàn BM. Công nghệ Sinh học

Căn cứ Biên bản Hội nghị Chi đoàn phân tích chất lượng đoàn viên năm học 2015 – 2016 vào ngày     tháng       năm 2016 của Chi đoàn DH……..
Ban Chấp hành Chi đoàn kính gửi công văn đến Ban Chấp hành Đoàn BM. Công nghệ Sinh học đề nghị công nhận kết quả phân tích chất lượng đoàn viên và công nhận ĐVƯT cấp Bộ môn, năm học 2015 – 2016 (có danh sách đính kèm).
Vì sự phát triển công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh, kính đề nghị Ban Chấp hành Đoàn BM. Công nghệ Sinh học xem xét, công nhận và báo cáo Đoàn cấp trên ra Quyết định công nhận danh hiệu ĐVƯT năm học 2015 – 2016.

Ý KIẾN CỦA BCH ĐOÀN BỘ MÔN
BÍ THƯ

TM. BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN
BÍ THƯ
Nguyễn Văn A


 Nơi nhận:
-          Như kính gửi;
-          Lưu CĐ.

ĐOÀN BM. CÔNG NGHỆ SINH HỌC
BCH CHI ĐOÀN…
***

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Thủ Đức, ngày     tháng     năm 2016

KẾT QUẢ
Phân tích chất lượng đoàn viên năm học 2015 – 2016
--------------
STT
HỌ TÊN
NGÀY SINH
MSSV
CHỨC VỤ
TỔNG ĐIỂM
XẾP LOẠI
1
Nguyễn Văn C
22/12/1994
12345678
Bí thư
200
Xuất sắc
2
Lê Thị D
01/01/1995
87654321
Phó Bí thư
170
Khá


TM. BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN
BÍ THƯ
Nguyễn Văn A

ĐOÀN BM. CÔNG NGHỆ SINH HỌC
BCH CHI ĐOÀN…
***

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Thủ Đức, ngày     tháng     năm 2015

DANH SÁCH
Đề nghị công nhận đoàn viên ưu tú cấp cơ sở
-------------
STT
HỌ TÊN
NGÀY SINH
MSSV
CHI ĐOÀN
ĐIỆN THOẠI
1
Nguyễn Thị V
02/09/1993
12345678
DH12…
0123…
2
...


TM. BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN
BÍ THƯ
Nguyễn Văn A

Rectangle: Rounded Corners: MẪU 4ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BCH ĐOÀN BM. CÔNG NGHỆ SINH HỌC
***

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH


Thủ Đức, ngày     tháng    năm 2016
BÀI CẢM NHẬN
Về Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh
-----------
1.     Họ và tên: LÊ VĂN A
2.     Ngày sinh: 02/03/1995
3.     Mã số sinh viên: 13121312
4.     Số điện thoại: 0123456789
5.     Chi đoàn: DH13….
6.     Ngày vào Đoàn: 26/03/2011
7.     Nơi vào Đoàn: Trường THPT Võ Thị Sáu
8.     Chủ đề cảm nhận (tên của bài viết):

.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................


ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BCH ĐOÀN BM. CÔNG NGHỆ SINH HỌC
***
Số:    -CV/ĐTN
“Đề nghị công nhận kết quả phân tích chất lượng đoàn viên và công nhận đoàn viên ưu tú
 Năm học 2015 – 2016”
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINHThủ Đức, ngày    tháng    năm 2016

          Kính gửi: BCH Đoàn trường Đại học Nông Lâm TP. HCM.

Căn cứ Biên bản Hội nghị Đoàn khoa/ bộ môn phân tích chất lượng đoàn viên năm học 2015 – 2016 vào ngày      tháng       năm 2016 của Đoàn khoa/ bộ môn ………………….
Ban Chấp hành Đoàn khoa/ bộ môn kính gửi công văn đến Ban Chấp hành Đoàn trường đề nghị công nhận kết quả phân tích chất lượng đoàn viên và công nhận đoàn viên ưu tú, năm học 2015 – 2016 (có danh sách đính kèm).
Vì sự phát triển công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh, kính đề nghị Ban Chấp hành Đoàn trường xem xét và ra Quyết định công nhận danh hiệu đoàn viên ưu tú năm học 2015 – 2016.

Ý KIẾN CỦA BCH ĐOÀN TRƯỜNG
BÍ THƯ

TM. BCH ĐOÀN BỘ MÔN
BÍ THƯNơi nhận:
-          Như kính gửi;
-          Lưu VP.Rectangle: Rounded Corners: MẪU 6ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BCH ĐOÀN BM. CÔNG NGHỆ SINH HỌC
***

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH


Thủ Đức, ngày     tháng     năm 2016

DANH SÁCH
Đề nghị công nhận đoàn viên ưu tú, năm học 2015 - 2016
-------------
STT
HỌ TÊN
NGÀY SINH
MSSV
CHI ĐOÀN
ĐIỆN THOẠI
1
Nguyễn Thị V
02/09/1993
12345678
DH12…
1234…
2
...


TM. BCH ĐOÀN KHOA/ BỘ MÔN
BÍ THƯ
Nguyễn Văn AĐăng nhận xét

Comment Policy
We’re eager to see your comment. However, Please Keep in mind that all comments are moderated manually by our human reviewers according to our comment policy, and all the links are nofollow. Using Keywords in the name field area is forbidden. Let’s enjoy a personal and evocative conversation.

Được tạo bởi Blogger.