Halloween party ideas 2015

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP. H CHÍ MINH
BCH LIÊN CHI HỘI SINH VIÊN
B MÔN CÔNG NGH SINH HỌC
 

                         S:  01/KH-LCH                       
TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2017
KẾ HOẠCH
Chiến dịch Nụ cười xanh Lần IV - Năm 2017
-------------
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
            1. Mục đích
            - Tạo cầu nối giữa hội viên, sinh viên trong các chi hội, nâng cao tinh thần đoàn kết và giúp hội viên, sinh viên hiểu rõ hơn về ý nghĩa của chương trình thiện nguyện, biết quan tâm hơn cho cuộc sống xung quanh.
            - Tạo điều kiện để hội viên, sinh viên trải nghiệm cũng như tham gia đóng góp một phần công sức vào các chương trình tình nguyện của Bộ môn, đồng thời là hoạt động giao lưu sau những giờ học căng thẳng.
            - Tạo nên ý nghĩa nhân văn của chương trình và cùng hướng các bạn hội viên, sinh viên đến với một môi trường sống Xanh – Sạch – Đẹp.
            - Tạo kinh phí cho tất cả các chương trình tình nguyện của Liên chi hội Sinh viên Bộ môn Công nghệ Sinh học.
            - Góp phần thu gom rác tái chế, dọn dẹp vệ sinh xung quanh Viện A1 và A2 và giúp các bạn hội viên, sinh viên ý thức được việc bảo vệ môi trường sống xung quanh.
            2. Yêu cầu
            - Phổ biến rộng rãi đến toàn bộ hội viên, sinh viên của Liên chi hội Sinh viên Bộ môn Công nghệ Sinh học.
            - Các chi hội tham gia đầy đủ, tích cực trên tinh thần tự nguyện và hợp tác.
            - Ban vận động của các chi hội nghiêm túc thực hiện công việc, tuyên truyền rộng rãi đến từng hội viên, sinh viên.
            - Sau mỗi đợt thu gom, các chi hội vận động hội viên, sinh viên ở kí túc xá, nhà trọ thu gom ve chai mỗi cuối tuần và tập trung lên viện A1 - Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường.
II. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM - ĐỐI TƯỢNG
            1. Thời gian: Các đợt thu gom diễn ra vào đầu các tháng 04, 05 và 06/2017.
            2. Địa điểm:
            - Khu vực đường 16 - đường 17 - đường 18.
            - Khu vực Đại học Quốc gia.
            - Khu vực Tám Gian - Chợ Nhỏ.
            - Khu vực KTX Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh.
            - Khu vực Nhà A1, A2 Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh.
            3. Đối tượng: Là hội viên, sinh viên Bộ môn Công nghệ Sinh học.
III. NỘI DUNG
          - Tổ chức Lễ ra quân chiến dịch Nụ cười xanh nhằm tuyên truyền rộng rãi đến hội viên, sinh viên tạo không khí phấn khởi cho hội viên, sinh viên trước khi bắt đầu chương trình.
         - Thu gom rác tái chế (chai, lon, giấy báo, phế liệu…) ở các khu vực gồm: KTX ĐH Nông Lâm, khu Chợ Nhỏ - Tám Gian, khu Đại học Quốc gia và đường 16 - đường 17 - đường 18 sau đó tập kết tại kho chứa nhà A1 - Viện nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường.
          - Tiến hành phân loại, bán thu quỹ và báo cáo.
IV. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
            1. Ban chỉ đạo
            - TS. Trần Thị Lệ Minh                   Phó trưởng BM. CNSH      
            2. Ban tổ chức
- Đ/c Phạm Duy Thanh
Liên chi hội trưởng
Trưởng ban;
- Đ/c Nguyễn Hàm Uyên
Liên chi hội phó
Phó ban;
- Đ/c Đặng Thị Kim Xuân
UV BCH LCH
Phó ban;
- Đ/c Phạm Thiên Hải
Liên chi hội phó
Thành viên;
- Đ/c Phạm Thị Cẩm Thu
UV BCH LCH
Thành viên;
- Đ/c Nguyễn Quang An
UV BCH LCH
Thành viên;
- Đ/c Huỳnh Thị Huỳnh Như
UV BCH LCH
Thành viên;
- Đ/c Đặng Thùy Hương
UV BCH LCH
Thành viên;
- Đ/c Huỳnh Thanh Xuân
UV BCH LCH
Thành viên;
- Đ/c Nguyễn Thành Tâm
UV BCH LCH
Thành viên;
- Đ/c Nguyễn Thị Thuỳ Dung
UV BCH LCH
Thành viên.
V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
            - 15/03 - 01/04/2017: Lên ý tưởng và hoàn thiện kế hoạch.
            - 01/04 - 02/04/2017: Xin ý kiến Ban Chủ nhiệm Bộ môn, hội Sinh viên trường.
            - 02/04/2017:  Thực hiện lễ ra quân chiến dịch Nụ cười xanh đợt 1.
            - 07/05/2017: Thực hiện lễ ra quân chiến dịch chiến dịch Nụ cười xanh đợt 2.
            - 04/06/2017: Thực hiện lễ ra quân chiến dịch chiến dịch Nụ cười xanh đợt 3.
            - 05/06 - 07/06/2017: Tiến hành tổng kết và báo cáo kết quả chiến dịch.
Nơi nhận:
- BTK HSV trường;
- Ban Chủ nhiệm Bộ môn;
- BCH đoàn Bộ môn;
- Lưu VP.
TM. BAN CHẤP HÀNH LIÊN CHI HỘI
LIÊN CHI HỘI TRƯỞNG

(đã ký)

Phạm Duy Thanh
Ý KIẾN BCH ĐOÀN BỘ MÔN
BÍ THƯ
Ý KIẾN BAN CHỦ NHIỆM BỘ MÔN
Ý KIẾN BTK HSV TRƯỜNG
CHỦ TỊCH

Đăng nhận xét

Comment Policy
We’re eager to see your comment. However, Please Keep in mind that all comments are moderated manually by our human reviewers according to our comment policy, and all the links are nofollow. Using Keywords in the name field area is forbidden. Let’s enjoy a personal and evocative conversation.

Được tạo bởi Blogger.