Halloween party ideas 2015

ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BCH ĐOÀN BM CÔNG NGHỆ SINH HỌC
***
Số: 02-TB/ĐTN
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH


Thủ Đức, ngày 05 tháng 04 năm 2017
THÔNG BÁO
V/v thông tin cho BCH các chi đoàn, chi hội, BCS các lớp
về hoạt động của các CLB - Tổ - Đội - Nhóm trực thuộc
Căn cứ chương trình hoạt động năm theo Kế hoạch liên tịch số 01-KHLT/ĐTN-LCH ngày 01/03/2017 về việc ban hành chương trình hoạt động năm 2017 của Đoàn - Hội Bộ môn Công nghệ Sinh học,
Căn cứ vào tình hình hoạt động của các CLB - Tổ - Đội - Nhóm trực thuộc và phản ánh của đoàn viên, sinh viên trong quá trình tham gia hoạt động tình nguyện, xung kích, cụ thể như sau:
1. CLB Anh văn Duolingo (gọi tắt là Duolingo), Đội văn nghệ MFB (gọi tắt là MFB) và Đội Xung kích Bộ môn Công nghệ Sinh học (gọi tắt là Đội Xung kích) là 03 CLB - Tổ - Đội - Nhóm được thành lập dựa trên nguyện vọng, mong muốn chính đáng của đoàn viên, sinh viên Bộ môn Công nghệ Sinh học. 03 đơn vị này tổ chức các hoạt động bổ ích, thiết thực cho sinh viên Bộ môn cũng như thường xuyên tham gia, hỗ trợ hoạt động Đoàn - Hội cũng như hoạt động của Bộ môn. Đội Xung kích Bộ môn Công nghệ Sinh học chuyên làm công tác tình nguyện trong và ngoài Bộ môn, hỗ trợ hết mình cho hoạt động, công tác của thầy, cô Bộ môn Công nghệ Sinh học, Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường và công tác xã hội.
2. 03 đơn vị trên được sự đồng ý thành lập của BCN Bộ môn và BCH Đoàn - Hội Bộ môn Công nghệ Sinh học và chịu sự giám sát hoạt động của BCH Đoàn - Hội Bộ môn Công nghệ Sinh học. Ban Điều hành, Ban Chủ nhiệm của 03 đơn vị đều là những cá nhân xuất sắc, đảm bảo quá trình hoạt động và được sự tin tưởng của BCN Bộ môn và BCH Đoàn Bộ môn. Ban Điều hành, Ban Chủ nhiệm của các CLB - Tổ - Đội - Nhóm đều được hưởng quyền lợi tương tự như BCH các chi đoàn, chi hội và BCS các lớp.
3. Việc đoàn viên, sinh viên tham gia hoạt động trong 03 đơn vị trên đều trên tinh thần tự nguyện, tự giác và theo quy định, quy chế của CLB - Tổ - Đội - Nhóm. Đoàn viên, sinh viên tham gia hoạt động của 03 đơn vị này cũng được hưởng quyền lợi tương tự như tham gia các hoạt động Đoàn - Hội do cấp thành, cấp trường, cấp Bộ môn, các CLB - Tổ - Đội - Nhóm khác tổ chức (Phải có xác nhận của Ban Điều hành, Ban Chủ nhiệm các CLB - Tổ - Đội - Nhóm).
4. BCH các chi đoàn, chi hội, BCS các lớp và đoàn viên, sinh viên căn cứ vào nội dung thông báo này để tính điểm hoạt động trong quá trình chấm điểm rèn luyện của trường, chấm điểm rèn luyện đoàn viên, đánh giá và xếp loại đoàn viên, hội viên cũng như các vấn đề ưu tiên xét, giới thiệu học bổng.
Kính mong BCH các chi đoàn, chi hội, BCS các lớp và đoàn viên, sinh viên thực hiện theo đúng tinh thần thông báo này. Mọi thông tin thắc mắc xin gửi về mail doanbomoncongnghesinhhoc@hcmuaf.edu.vn hoặc liên hệ trực tiếp đồng chí Phạm Duy Thanh - Bí thư Đoàn Bộ môn, SĐT: 098.688.58.13.
Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
- BCN Bộ môn (để báo cáo);
- BCH các chi đoàn, chi hội, BCS các lớp (để thông tin);
- BĐH, BCN các CLB-Tổ-Đội-Nhóm;
- Lưu VP.
TM. BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN BỘ MÔN
BÍ THƯ

(đã ký)

Phạm Duy Thanh
Đăng nhận xét

Comment Policy
We’re eager to see your comment. However, Please Keep in mind that all comments are moderated manually by our human reviewers according to our comment policy, and all the links are nofollow. Using Keywords in the name field area is forbidden. Let’s enjoy a personal and evocative conversation.

Được tạo bởi Blogger.